Mesto Trnava

Vypracovávanie plánu udržateľnej mobility pokračuje ďalej – v júni sa uskutočnili dve verejné prerokovania

V rámci projektu IROP 2014 –2020 spolufinancovaného z finančných prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu samospráva zabezpečuje vypracovanie Plánu udržateľnej mobility krajského mesta Trnava a jeho funkčného územia (PUM).

Tento plán je v oblasti dopravy dôležitým strategickým dokumentom, ktorého cieľom je vytvoriť podmienky na rozvoj vyváženého a efektívneho dopravného systému a zabezpečiť mobilitu a prístup obyvateľov k službám a infraštruktúre v meste a jeho okolí.

Jedným z kľúčových zámerov plánu udržateľnej mobility je tiež podporiť rozvoj udržateľnejších a ekologicky priaznivejších druhov dopravy, ako sú napríklad cyklistická a verejná osobná doprava, a tým znížiť negatívne vplyvy dopravy na kvalitu života a životného prostredia v Trnave. Vypracovania plánu udržateľnej mobility sa môže aktívne zúčastniť aj široká a odborná verejnosť a tiež zástupcovia mestských, regionálnych a štátnych orgánov. V súčasnosti je to však z dôvodu pretrvávajúcich protipandemických opatrení možné iba v online forme.

Práve takúto možnosť dostala široká a odborná verejnosť na verejnom online prerokovaní k Návrhovej časti PUM, ktoré sa konalo 15. júna 2021. V priestoroch Mestského úradu  Trnave sa z dôvodu preventívnych opatrení stretlo iba šesť členov Riadiaceho výboru projektu zloženého zo zástupcov samosprávy, spracovateľa strategického dokumentu a združenia ZOMOT, ktorí prezentovali Návrhovú časť plánu udržateľnej mobility a diskutovali o pripomienkach vznesených zo strany verejnosti.

Po verejnom prerokovaní tejto časti strategického dokumentu nasledovalo v ten istý deň ďalšie verejné online prerokovanie týkajúce sa Správy o hodnotení strategického dokumentu a návrhu strategického dokumentu, ktoré samospráva zorganizovala v spolupráci s Okresným úradom Trnava v súlade s platným zákonom o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Po odprezentovaní reagovali zástupcovia samosprávy, spracovateľa i Okresného úradu v Trnave na podnety účastníkov v diskusii.

Samospráva aj touto cestou ďakuje za záujem verejnosti a cenný príspevok do procesu vypracovávania plánu udržateľnej mobility, ktorý je určený nielen Trnave, ale aj susedným obciam patriacim do Mestskej funkčnej oblasti Trnava.
 


Spracovanie plánu udržateľnej mobility mesto realizuje vďaka podpore Európskej únie zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu.

2.7.2021 16:50

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová