Mesto Trnava

Výsledky dotazníka k obnove Parku Janka Kráľa a závery z verejného stretnutia

Pripravovaná obnova Parku Janka Kráľa nadobúda presnejšie kontúry. Mesto Trnava pripravuje zadanie architektonickej súťaže a do plánovania novej podoby tohto priestoru chce zapojiť aj širokú verejnosť. Z tohto dôvodu sme občanom počas tohto mesiaca ponúkli anonymný dotazník, v ktorom mohli vyjadriť svoje pripomienky i nápady, ako by park mal v budúcnosti vyzerať. V utorok 29. novembra 2016 predstavil odbor územného rozvoja a koncepcií na verejnom stretnutí jeho výsledky.

Dotazník v jeho elektronickej podobe vyplnilo 637 respondentov, v tlačenej forme distribuovanej do domácností v bezprostrednej blízkosti parku nám svoju spätnú väzbu poskytlo 53 občanov. Pomer mužov a žien bol vyrovnaný – 50,1 % odpovedajúcich tvorili muži, 49,9  % ženy. Najpočetnejšou skupinou boli ľudia v produktívnom veku, z toho najviac kategória od 21 do 30 rokov (38,9 %).

Samotný prieskum mienky nepriniesol výrazné prekvapenia – z negatívnych skutočností ľuďom v súčasnosti najviac prekážajú sociálno-patologické javy (bezdomovci, alkoholizmus, užívanie drog), ďalej znížený pocit bezpečnosti v tomto území a nedostatok voľnočasových aktivít v ňom. Sťažovali sa aj na problémy s hygienou súvisiace s nezodpovednosťou majiteľov psov, ktorí svojich miláčikov v tejto lokalite venčia, no nezdvíhajú po nich exkrementy. Výhrady zazneli aj voči stretu chodcov a cyklistov v tejto zóne.

Súčasťou dotazníka bol aj priestor na vlastné návrhy. Týkali sa možností kultúrnych a športových aktivít v parku, riešenia zelene, (cyklo)chodníka, vybavenosti, služieb a ďalších úprav, ktoré by návštevníkom Parku Janka Kráľa pobyt v tejto lokalite spríjemnili. Konkrétne odpovede a návrhy nájdete v dokumente s kompletnými výsledkami prieskumu (PDF súbor má veľkosť 7,2 MB).

Po prezentácii výsledkov prieskumu nasledovala na verejnom stretnutí praktická časť, v ktorej sa účastníci rozdelili do dvoch skupín. Každá z nich mala 30 minút na svoje návrhy, čo a kam umiestniť, ako vyriešiť pohyb chodcov, cyklistov, bežcov i ľudí venčiacich psov, ako sa vysporiadať s otázkou bezpečnosti atď. Medzi inými odzneli návrhy na fyzické oddelenie chodníka a cyklochodníka (napr. obrubníkom) i umiestnenia cyklochodníka o niekoľko metrov ďalej od pešej trasy – k plotu vedúcemu pozdĺž parku. Uvažovalo sa aj o umiestnení kaviarne, reštaurácie, verejných toaliet či informačného centra do jednej z troch zón parku (A – pri stanici, B – prepojovacia aleja, C – pri sídlisku), prípadne o vytvorení priestoru na pikniky či kúltúrne podujatia v časti A.

Ako najpálčivejší problém sa aj tu ukázal byť výskyt bezdomovcov a asociálnych indivíduí, ktoré v návštevníkoch parku vzbudzujú obavy, najmä po zotmení. Možnými riešeniami by mohlo byť zvýšenie intenzity osvetlenia či izolačná zeleň.

Všetky výstupy z dotazníka i verejného stretnutia spracuje odbor územného rozvoja a koncepcií, ktorý pripravuje verejnú architektonickú súťaž. Vyhlásená bude v decembri toho roka, výsledky budú známe v apríli. Po rokovaní s projektantom a príprave projektu by sa mali práce na obnove Parku Janka Kráľa začať na jar 2018. V prípade záujmu verejnosti sa začiatkom budúceho roku uskutoční aj druhé verejné stretnutie, o ktorom vás budeme včas informovať.

Zapojenie občanov do plánovania verejného priestoru je súčasťou participatívneho plánovania. Ide o súbor metód, ako verejnosť a komunity zapojiť do rozhodovania o veciach verejných. V minulom roku sme spustili projekt participatívneho rozpočtu, pokračujeme ďalej v aktivizovaní občanov a ich motivovaní, aby sa zaujímali o dianie v meste, aby vyjadrovali svoj názor a rozvíjali miestnu samosprávu. Sme radi, že túto možnosť využili pri tejto príležitosti stovky občanov prostredníctvom dotazníka i zo dve desiatky ľudí, ktorí prišli na verejné stretnutie. Veríme, že spoluúčasť verejnosti na riešení verejných otázok bude narastať.

30.11.2016 14:48

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová