Mesto Trnava

Výzva na prihlásenie sa za člena okrskovej volebnej komisie v Meste Trnava pre Spojené voľby, ktoré sa budú konať 29. októbra 2022

Aktualizované: Ďakujeme za záujem, k 23. septembru 2022 máme dostatok záujemcov o účasť v okrskovej volebnej komisii.  

Výzva na prihlásenie sa za člena okrskovej volebnej komisie v Meste Trnava  pre Spojené voľby, ktoré sa budú konať 29. októbra 2022.  
Okrsková volebná komisia je utváraná v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Komisia musí mať najmenej päť členov. V termíne do 22. septembra 2022 môžu delegovať členov a náhradníkov do okrskových volebných komisií politické strany alebo koalície v súlade s volebným zákonom.  Ak okrsková volebná komisia nebude utvorená spôsobom v zmysle vyššie uvedeného zákona, alebo ak sa počet členov komisie zníži pod päť a nebude je náhradník, chýbajúcich členov komisie bude menovať primátor mesta.

V prípade, že máte záujem o členstvo v okrskovej volebnej komisii menovaním primátorom mesta, prejavte svoj záujem vyplnením dotazníka  a jeho  zaslaním v prílohe na e-mail: eva.lackovicova@trnava.sk. Do predmetu správy prosím uveďte „Člen OVK“. Mesto zo záujemcov vytvorí databázu a v prípade potreby vás bude priebežne kontaktovať.   

Vyplnený dotazník môžete odovzdať aj na Mestskom úrade v Trnave, Trhová ulica č. 2, prízemie u informátora, resp. na I. poschodí, kanc. č. dv. 146, kde vám budú poskytnuté aj ďalšie informácie.  

Ak budete do okrskovej volebnej komisie zaradený už v prvej fáze, príde Vám pozvánka na jej prvé zasadnutie, ktoré sa bude konať v pondelok 3. októbra 2022.

Okrsková volebná komisia plní úlohy v súlade s uvedeným zákonom, hlavne zabezpečuje správny priebeh hlasovania, sčítava hlasy a vyhotovuje zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania v príslušnom volebnom okrsku.

Prihlásenie sa za člena okrskovej volebnej komisie v meste Trnava pre Spojené voľby - 29. októbra 2022

21.9.2022 7:28

Komentárov: 0