Mesto Trnava

Z dotazníka projektu Intensify vyplýva, že mnohí mladí ľudia nevedia, ako by mohli prispieť k zníženiu emisií CO2

Tisícdvestoosemdesiattri respondentov odpovedalo od konca marca do polovice mája tohto roku na otázky v anonymnom dotazníku, ktorý spustila trnavská mestská samospráva v rámci medzinárodného projektu Intensify zameraného na zníženie emisií CO2 prostredníctvom intenzívneho zapojenia širšej spoločnosti. Cieľom bolo zmapovanie správania a úrovne vedomostí Trnavčanov o možnostiach šetrenia energiou. Napriek tomu, že v médiách je dostatok informácií o globálnom otepľovaní a opatreniach, ktoré by malo ľudstvo ihneď vykonať, aby tento trend aspoň spomalilo, z vyhodnotenia dotazníka vyplýva, že v oblasti osvety bude ešte veľa práce.

Zmeny v prístupe k životnému prostrediu by mali nastať na všetkých úrovniach. Hlavnou úlohou v druhom semestri implementácie projektu Intensify je preto zvýšiť informovanosť obyvateľov mesta o tom, ako môžu aj oni prispieť k znižovaniu emisií CO2. Vzhľadom na fakt, že neodvratné následky zmeny klímy sa najviac dotknú dnešných mladých ľudí, autori dotazníka sa zamerali najmä na žiakov posledných ročníkov základných škôl, stredoškolských a vysokoškolských študentov.
„Dá sa povedať, že sme hľadeli do budúcnosti. A z diskusie na druhom tematickom stretnutí účastníkov projektu v Trevise vyplynulo, že aj preto môžu byť najlepšou cieľovou skupinou v Trnave žiaci, študenti a ich učitelia, lebo študenti potrebné informácie odovzdajú doma v rodinách a učitelia ďalším študentom,“ povedal energetický manažér mestského úradu Matúš Škvarka.
Elektronický dotazník bol propagovaný a zverejnený online na webstránke a facebookovom profile Mesta Trnavy. S prosbou o jeho vyplnenie boli priamo oslovení zamestnanci mestského a krajského úradu aj riaditelia základných a stredných škôl, ktorí dotazník posunuli pedagógom a študentom v rámci hodín informatiky. Hromadne ho vypĺňali aj študenti Univerzity sv. Cyrila a Metoda, ktorá je jedným z partnerov projektu Intensify. Vyplniť ho mohli aj tí Trnavčania, ktorí si všimli plagáty s výrazným textom a QR kódom na verejných miestach a v mestských autobusoch.
Dotazník obsahoval devätnásť otázok rozdelených do troch skupín. Otázky v prvej skupine sa týkali veku, vzdelania, povolania a miesta bydliska. Otázky v druhej skupine zisťovali postoj respondentov k problematike, napríklad, či separujú odpad, ako sa po meste prepravujú, či nakupujú lacné tovary z Ázie a zo zámoria, používajú plastové obaly atď. V poslednej skupine boli otázky zamerané na vedomosti, napríklad, či respondenti vedia, ktoré činnosti najviac znečisťujú ovzdušie emisiami CO2 alebo akou mierou sa sami na plytvaní energiou podieľajú.
„Najviac odpovedí, takmer 35 percent, máme z vekovej skupiny 15 – 20 rokov, najmenej, necelé 3 percentá, nad 60 rokov. Väčšinou ide o študentov bývajúcich v Trnave a okolí. Pokiaľ ide o preferovaný spôsob dopravy, je potešujúce, že dominuje chôdza, na druhom mieste je však auto a až po ňom nasledujú mestská hromadná doprava a bicykel. Aj v nákupe lacného tovaru z Ázie je priestor na zlepšenie, lebo len necelých 33 percent respondentov nikdy týmto spôsobom nenakupuje, ale zatiaľ ťažko povedať, či sa to dá dosiahnuť zmenou správania, alebo je nutná zmena politiky – zavedenie cla na malé balíčky. Na otázku, ako dlho sa respondenti sprchujú, bolo až vyše 36 percent odpovedí nad desať minút a vyše 32 percent nad päť minút, čo je naozaj veľa. Optimálny čas, ak nechceme plytvať vodou a energiou, by mal byť menej ako päť minút. V tejto súvislosti je pozoruhodná aj skutočnosť, že viac ako 70 percent odpovedajúcich nevie, koľko elektriny a vody minú za mesiac, to znamená, že svoju spotrebu nesledujú. Na základe týchto výsledkov teda môžeme povedať, že na poli osvetovej činnosti o možnostiach šetrenia energiou budeme mať ešte veľa práce,“ povedal Matúš Škvarka.
Na tento účel však musí Mesto Trnava najprv navrhnúť najvhodnejší spôsob komunikácie s verejnosťou. Odpovede na otázku, ako vytvoriť, spustiť a riadiť finančne nenáročnú platformu, ktorá rozvinie a spopularizuje víziu projektu, hľadali partneri projektu Intensify na pracovnom stretnutí s názvom Digitálne sociálne platformy 20. – 24. mája 2019 v španielskom meste Vitoria-Gasteiz.
„Pracovali sme v skupinách, pričom každá mala vytvoriť svoj variant. My sme ponúkli základnú logickú mapu fungovania takejto digitálnej sociálnej platformy. Čo sa týka funkcie, mala by byť naviazaná na monitoring spotreby energií, ktoré sa prepočítajú na emisie. Ak sa niekde zrealizuje nejaké úsporné opatrenie, mala by sa znížená CO2 stopa prejaviť na grafe v nasledujúcom období. V princípe bude základ u všetkých účastníkov projektu rovnaký, ale každý región má alebo bude mať aj svoje špecifické požiadavky,“ dodal Matúš Škvarka.
Do projektu Intensify, ktorý potrvá do 31. mája 2023, sa Trnava zapája ako jediné slovenské mesto spoločne s partnermi z Portugalska, Nemecka, Španielska, Chorvátska, Litvy, Talianska, Írska a Anglicka.


Partneri projektu Intensify na pracovnom stretnutí s názvom Digitálne sociálne platformy 20. – 24. mája 2019 v španielskom meste Vitoria-Gasteiz.

&l

20.6.2019 16:03

Komentárov: 0

 

Súvisiaci obsah