Mesto Trnava

Začal sa súťažný dialóg riešenia výstavby polyfunkčného domu v lokalite Halenárska, Dolnopotočná, Paulínska

V piatok 5. novembra 2021 sa začal vyhlásením verejného obstarávania súťažný dialóg riešenia výstavby bytového domu v lokalite Halenárska, Dolnopotočná, Paulínska.

Predmetné územie sa nachádza medzi zástavbou rôznej výšky, od nízkopodlažnej  historickej zástavby na Halenárskej ulici s úzkou parceláciou, cez bytové objekty z druhej polovice 20. storočia na Ulici Antona Malatinského, až po monoblokový objekt obchodného domu na Dolnopotočnej ulici. Platí tiež, že riešená lokalita je výnimočne veľkou a nevyužitou nezastavanou plochou v Centrálnej mestskej zóne. Aktuálne je v tomto priestore parkovisko. 

Červenou farbou je vyznačené riešené územie, kde by mal byť polyfunkčný objekt 

V polyfunkčnom bytovom dome budú byty rôznych rozmerov, od garsóniek až po štvorizbové byty. Garsónky budú mať do 35 m²,  jednoizbové byty do 40 m², dvojizbové byty do 60 m², trojizbové byty do 80 m² a štvorizbové byty do 110 m². Najviac, až 45% z celkového počtu bytov by malo byť dvojizbových. V polyfunkčnom objekte bude aj priestor pre uskladnenie bicyklov a kočíkov, údržbu, či komunitné miestnosti pre stretávanie sa obyvateľov. V objekte oproti Jednote by malo byť postavené aj podzemné parkovisko so 160 stojiskami pre verejnosť i rezidentov. 

Verejnosti budú k dispozícii budú aj malé prevádzky obchodov a služieb, ktoré budú situované  na prízemí. Riešený bude aj návrh novovzniknutých dvorov, v tejto časti bude zeleň a priestor pre voľnočasové aktivity detí na ihrisku s rôznymi hracími prvkami. 

V zmysle aktuálne platného Územného plánu zóny Centrálnej mestskej zóny Trnava je riešené územie vedené vo funkčnej ploche B 01 — mestotvorná polyfunkcia a požadovaný lokalitný program je v zhode s touto požiadavkou.

Hmotovo-priestorové regulatívy a limity zástavby Územného plánu Centrálnej mestskej zóny Trnava

Riešená bude aj mobilita. Navrhované dopravné riešenie plánuje zjednosmerniť Halenársku ulicu v smere od City Arény. Dolnopotočná ulica by mala byť jednosmerná smerom k obchodnému domu Jednota z Halenárskej ulice a Ulica A. Malatinského bude zjednosmernená smerom k  Dolným Baštám. Paulínska ulica by mala byť  ponechaná v aktuálnom režime. Časť pri Dolnopotočnej ulici bude jednosmerná smerom k Dolným Baštám a v mieste, kde sa stretá s Trhovou ulicou, bude obojsmerná so zeleným pásom v strede - vjazdom a výjazdom do podzemnej garáže na ulice Halenárska a Dolnopotočná. Cyklistická doprava bude môcť ísť v jazdných pruhoch v rámci komunikácií obojsmerne, a to aj pri uliciach, ktoré budú zjednosmernené. 

Návrh dopravného riešenia Územného plánu Centrálnej mestskej zóny Trnava

Realizácia polyfunkčného domu sa bude stavebne realizovať postupne, v samostatných etapách. Účelom tejto požiadavky je vytvorenie možnosti, aby v budúcnosti mohol do zámeru vstúpiť aj ďalší obchodní partneri.

Predpokladaný časový rozvrh súťažného dialógu

1. Fáza

5. november 2021 – začiatok verejného obstarávania – odoslanie oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania podľa § 27 zákona o verejnom obstarávaní;

8. december 2021 do  15.00 h – lehota na predloženie žiadostí o účasť; 

22. december 2021 – zaslanie výzvy pre uchádzačov na predloženie profesijného prístupu;

14. január 2022 – lehota na predloženie profesijného prístupu;

21. január 2022 – predpokladaný termín vyhodnotenia profesijných prístupov;

7. február 2022 – zúženie počtu uchádzačov na  troch vybraných záujemcov.

2. Fáza

7. február 2022 – zaslanie výzvy na účasť na dialógu;

7. február 2022 – zaslanie súťažných pomôcok;

15. február 2022 – úvodná konferencia – pripomienkovanie rámcového zadania a súťažných pomôcok zo strany vybraných záujemcov;

1. marec 2022 – zaslanie súťažného zadania;

3. mája 2022 – prvé pracovné stretnutie  – prezentovanie rozpracovaného súťažného riešenia;

10. máj 2022 – spätná väzba od komisie k prezentovaným rozpracovaným súťažným riešeniam.

3. Fáza

Od 12. júla 2022 – druhé pracovné stretnutie  – prezentovanie konečnej ponuky – a vyhodnotenie týchto ponúk na základe kritérií na hodnotenie ponúk;

26. júla 2022 – zaslanie oznámenia o vyhodnotení ponúk na základe kritéria kvality;

2. augusta 2022 – verejné vyhlásenie výsledkov.

4. Fáza
Rokovanie a uzatvorenie zmluvy (zmluvy o dielo).

Historický náhľad mapy 

Informatívny dokument a jeho prílohy k prvej fáze

Podklady k súťaži môžete stiahnuť na tomto webovom rozhraní  

Komunikácia účastníka s administrátorkou súťaže a predkladanie dokladov a súťažných návrhov bude prebiehať elektronicky prostredníctvom systému JOSEPHINE.

Komunikácia v súťaži návrhov si vyžaduje registráciu v systéme JOSEPHINE a tiež identifikáciu a autentifikáciu účastníka. Podrobné pokyny k registrácii, identifikácii a autentifikácii účastníka sú uvedené na tejto adrese

Ceny v súťažnom dialógu

Verejný obstarávateľ udelí ceny v rovnakej výške výlučne trom uchádzačom súťažného dialógu, ktorí postúpili do etapy súťažného dialógu “Úvodná konferencia”, pričom 50% z cien uchádzačov, čiže 12 000 eur bude vyplatených po prvom pracovnom stretnutí  po predložení výstupov v požadovanom rozsahu.

Zvyšných 50 % z cien 12 000 eur bude vyplatených po druhom  pracovnom stretnutí  po predložení výstupov v požadovanom rozsahu.

11.11.2021 13:39

Komentárov: 0