Mesto Trnava

Záverečná správa z prieskumu verejnej mienky k obnove deviatich dvorov na Ulici Gen. Goliana

Trnavská samospráva koncom minulého roka zverejnila online dotazník, v ktorom mali obyvatelia mesta možnosť vyjadriť svoj názor na obnovu vnútroblokov v rámci obytného súboru na Ulici Generála Goliana. Dotazník bol okrem toho v tlačenej podobe dispozícii aj na stretnutí výboru mestskej časti č. 5 (Trnava – JUH), aby svoje pripomienky mohli odovzdať aj občania bez prístupu na internet.

Mesto Trnava má záujem zrevitalizovať deväť dvorov na sídlisku Linčianska a do návrhu ich novej podoby chce zapojiť aj verejnosť. Ide o proces tzv. participatívneho plánovania, ktoré v Trnave funguje už takmer štyri roky.

Obyvatelia riešeného územia vo všeobecnosti nie sú spokojní s aktuálnym stavom vnútroblokov, myšlienku ich obnovy teda vítajú. V dotazníkoch uviedli, že väčšina dvorov v tejto lokalite slúži najmä deťom na trávenie voľného času. Miestne ihriská by preto mali byť upravené a doplnené o nové prvky. Častou požiadavkou boli multifunkčné, resp. viacgeneračné ihriská. Respondentom by pritom neprekážalo rozdelenie rôznych aktivít medzi jednotlivé vnútrobloky.
Obyvatelia by lokalite radi ponechali pokojnú atmosféru. Vážia si zeleň v lokalite, želajú si ju zveľadiť a doplniť tam, kde je to vyhovujúce. Viackrát bola spomínaná výsadba kvetinových záhonov a upravené predzáhradky bytových domov.


Aktuálny stav lokality

Ako najväčšie problémy vnímajú tamojší obyvatelia kvalitu chodníkov, chýbajúce odpadkové koše a lavičky a, samozrejme, parkovanie. Požadovanými riešeniami sú regulácia parkovania, vodorovné značenie či fyzické zábrany (napr. na zeleni).
Ako to pri zisťovaní názorov býva, v niektorých témach sa občania rozchádzajú. Časť z nich by chcela viac lavičiek, aby si mohli vonku príjemne posedieť, iní sa boja neželaných návštev ľudí bez domova alebo podguráženej mládeže. Vyslovili preto obavy zo zastrešených objektov (altánkov či piknikových setov) a želali by si napríklad aj dohľad bezpečnostných kamier.


Takto vyzerá jeden z vnútroblokov, ktoré chce samospráva upraviť

Respondenti sa v dotazníku okrem dvora, ktorý susedí s ich bydliskom, vyjadrovali aj k centrálnemu dvoru č. 6. Väčšina z nich považuje prítomnosť pohostinstiev a barov za nevhodnú, chceli by tu niečo reprezentatívnejšie a príjemnejšie (kaviareň, cukráreň či priestor na menšie komunitné podujatia alebo sezónne trhy). Aj v tomto priestore zazneli ohlasy na neregulované parkovanie a opakovala sa požiadavka na inštaláciu zábran, cez ktoré by sa na toto miesto nedostali motorové vozidlá.

Dotazník vyplnilo viac než 300 respondentov. Na základe zozbieranej spätnej väzby bola spracovaná záverečná správa (dokument na stiahnutie vo formáte PDF). Výsledky prieskumu verejnej mienky poslúžia na prípravu zadania na výber projektanta. Mesto sa chce uchádzať o finančnú podporu z európskych fondov či grantových schém na realizáciu tohto zámeru, ktorá by sa v prípade priaznivých okolností mohla začať v roku 2023.

24.3.2020 19:20

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová