Mesto Trnava

Závery z prieskumu verejnej mienky k obnove dvoru č. 1 na Zátvore

Mestská samospráva plánuje obnovu dvoru č. 1 na Zátvore, ktorý prislúcha k Veternej ulici 19 – 24 a Poštovej 2 – 8. Revitalizáciu chce navrhnúť v spolupráci s obyvateľmi tejto časti, aby výsledný stav zodpovedal ich požiadavkám a potrebám. Z tohto dôvodu sme 24. januára 2017 zorganizovali verejné stretnutie s občanmi, na ktorom mali Trnavčania možnosť vyjadriť svoj názor. Nasledoval dotazník, ktorý bol po dva kusy distribuovaný do 125 dotknutých domácností. Obyvatelia ich mohli odovzdať do zberných krabíc priamo vo vchodoch od 30. januára do 5. februára 2017.

Naspäť sa vrátilo 59 dotazníkov, z toho dva nevyplnené a dva boli odoslané online. Spolu sa teda k zámeru revitalizácie dvoru č. 1 vyjadrilo 59 respondentov.

Spätnú väzbu zo stretnutia aj z dotazníkov sme spracovali a výstupy poslúžia ako podklady na zadanie verejného obstarávania na spracovateľov projektovej dokumentácie, teda architektov, ktorí budú obnovu lokality navrhovať. Závery z prieskumu verejnej mienky si môžete stiahnuť vo formáte PDF (1,47 MB).

V prípade, že všetko pôjde podľa plánu a z verejného obstarávania vzíde v riadnom termíne projektant, plánuje Mestský úrad v Trnave ďalšie stretnutie s občanmi počas leta, keď bude projekt rozpracovaný, aby ho pripomienkovali. Realizácia projektu je zamýšľaná na rok 2018 pod podmienkou hladkého priebehu všetkých nevyhnutných zákonných procesov.

V lokalite sa nachádzajú i dvory č. 2 a 3, na ktoré je už v súčasnosti spracovaná projektová dokumentácia a mali by byť zrevitalizované už tento rok.

Lokalita

GPS:
N 48.38923739649136 / E 17.60015756146845

14.2.2017 14:14

Komentárov: 0

 

Súvisiaci obsah

Kľúčové slová