Mesto Trnava

Zdražovanie sa dotkne aj odpadov, avšak iba mierne: domácnosti zaplatia viac len o 30 centov na mesiac

Trnava má moderné polopodzemné kontajnery a zvozové vozidlá, aj pri odpadovom hospodárstve využíva smart technológie, efektívne zbiera kuchynský bioodpad a pripravuje novú kompostáreň – napriek množstvu investícií si však dlhodobo udržiava najnižšie poplatky za odvoz a likvidáciu odpadu v porovnaní s ostatnými krajskými mestami. Od 1. januára 2023 sa sadzobník odvozu a likvidácie komunálneho odpadu upraví, no občanov sa zmeny dotknú iba minimálne: budú platiť len o 30 centov na mesiac viac než doteraz.
 
Od roku 2020 sa v Trnave tento poplatok nezvyšoval, hoci sa zvýšil objem poskytovaných služieb a zaviedol sa ekonomicky náročný zber kuchynského odpadu. Na zvyšovanie nákladov mesta, ktoré by podľa Zákona č. 79/2015 o odpadoch mali byť vykryté príjmami, má však vplyv aj zvyšovanie cien energií, pohonných hmôt a mzdových nákladov v tejto oblasti. Aj z tohto dôvodu je napokon nutné poplatky navýšiť.
 
Pri predpokladaných príjmoch mesta v roku 2023 po zvýšení poplatku za odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu z 0,08 eura na 0,09 eura na osobu a deň by mal schodok, ktorý bude samospráva musieť vyrovnať, dosiahnuť sumu 19 000 eur. Týmto spôsobom sa mesto priblíži k súladu so znením spomenutého zákona o odpadoch. Nie je však zatiaľ jasné, do akej miery ešte ovplyvní náklady mesta zvyšovanie cien energií.
 
Mesto Trnava má dlhodobo dobré odpadové hospodárstvo s najnižšími poplatkami medzi krajskými mestami. Prispieva k tomu aj kompostáreň, ktorá začala pracovať už v roku 1999 po otvorení novej skládky odpadu na Zavarskej ceste. Ekonomicky aj ekologicky významným opatrením bolo tiež zavedenie separovaného zberu odpadu, ktorý mesto v roku 2017 rozšírilo aj na zber odpadu zo záhrad rodinných domov a v roku 2021 na zber kuchynského odpadu z domácností. Už počas minulého roku sa ho vyzbieralo 838,40 ton a za prvý polrok tohto roku 451 ton. K zlepšeniu celkovej situácie s odpadom prispievajú aj polopodzemné kontajnery, ktoré samospráva postupne inštaluje na všetkých mestských sídliskách.
 
Prínos týchto riešení je nielen v znižovaní objemu odpadu na skládke a tvorby metánu, ktorý je označovaný za primárnu hnaciu silu klimatickej zmeny, ale aj v možnostiach recyklácie, resp. obehového hospodárstva. Ešte viac ich v Trnave čoskoro rozšíri nová kompostáreň, prvá svojho druhu na Slovensku, s technológiou založenou na úsporách budúcich nákladov. Výstupom z nej bude vysokokvalitný certifikovaný kompost, ktorý mesto využije na rôzne sadové úpravy a časť ponúkne na predaj firmám, veľkoobchodu na záhradnícke činnosti aj súkromným osobám.
 
Veľmi dôležitým predpokladom úspechu opatrení miest a obcí na znižovanie finančných nákladov a množstva odpadu končiaceho na skládkach, je však aj spolupráca s obyvateľmi, ich uvedomelosť, aktívny prístup k správnemu nakladaniu s odpadom a najmä snaha vytvárať ho čo najmenej.


Trnava zaviedla zber kuchynského bioodpadu v januári 2021 ako jedno z prvých slovenských miest. Vďaka triedeniu putujú ročne stovky ton zvyškov z kuchyne na zhodnotenie a nie na skládku. (foto: FCC Trnava)


Polopodzemné kontajnery pribúdajú v celom meste a nahrádzajú staré stojiská. Sú nielen estetickejšie, ale aj väčšie a lepšie chránia obsah pred nežiaducim vyhadzovaním či rozfúkavaním i hlodavcami. (fot
o: Peter Vopát)


Kapacity spracovávania bioodpadu posilní nová mestská kompostáreň. (foto: Veronika Majtánová)

 

25.11.2022 11:44

Komentárov: 0