Mesto Trnava

Zisťovanie potrieb ľudí so zdravotným znevýhodnením a ich rodín v oblasti sociálnych služieb v Trnave

Mesto Trnava pripravilo dotazníkový prieskum zameraný na zisťovanie potrieb ľudí so zdravotným znevýhodnením a ich rodín žijúcich v Trnave v oblasti sociálnych služieb.  Zmapovanie potrieb rodín so zdravotne znevýhodneným členom je prvým a zásadným krokom pri plánovaní sociálnych služieb pre túto cieľovú skupinu.
Na rozdiel od zdravej populácie, pre človeka so zdravotným postihnutím je náročné a v niektorých prípadoch až nemožné samostatne zvládať bežné každodenné aktivity. Zdravotné postihnutie preto výrazne ovplyvňuje nielen život jednotlivca, ale celej jeho rodiny a najbližšieho okolia. Sociálne služby sú v tomto kontexte nástrojom, ktorý ľuďom so zdravotným znevýhodnením pomáha dôstojným spôsobom napĺňať ich právo na osobnostný rozvoj, život v komunite, či účasť na rodinnom a verejnom živote.

Prostredníctvom dotazníka chceme zistiť, v akej situácii sa nachádzajú rodiny, ktoré sa starajú o svojho zdravotne znevýhodneného člena, s akými problémami sa musia denne vysporiadať, čo potrebujú, aby sa kvalita ich života zlepšila. Zaujímajú nás názory, podnety či očakávania v oblasti služieb pre ľudí so zdravotným znevýhodnením.
Výstupy z dotazníka samospráva použije pri plánovaní nových a skvalitňovaní existujúcich služieb v meste, ako aj pri určovaní potrebnosti kapacít jednotlivých druhov služieb v rámci  komunitného plánovania sociálnych služieb.

Dotazník bude distribuovaný jednotlivým poskytovateľom sociálnych služieb pôsobiacim na území Trnavy, občianskym, záujmovým združeniam i ďalším subjektom, ktoré združujú ľudí so zdravotným postihnutím. 
Pre verejnosť bude dotazník k dispozícii v elektronickej verzii a v tlačenej verzii u informátorov na radnici (Hlavná 1) a na mestskom úrade (Trhová 3), kde bude možné vyplnený dotazník aj odovzdať.
Dotazníkové zisťovanie bude prebiehať do 20. mája 2018. Podnety na skvalitnenie sociálnych služieb v meste však budú  môcť obyvatelia zasielať aj po tomto termíne na adresu komunitneplanovanie@trnava.sk.undefined


<< DOTAZNÍK v elektronickej podobe môžete vyplniť TU >>

25.4.2018 22:26

Komentárov: 0

 

Kľúčové slová