Mesto Trnava

Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva

Dva návrhy všeobecne záväzných nariadení (VZN) schválili poslanci 25. októbra na piatom riadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Prvé z nich mení a dopĺňa VZN 374 o výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školského zariadenia, druhé VZN mení a dopĺňa VZN 381 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta.
Ďalším dôležitým bodom programu bola druhá aktualizácia mestského rozpočtu a povolenie spracovania zmien Územného plánu mesta Trnavy a Územného plánu Centrálnej mestskej zóny týkajúcich sa futbalového štadióna. Pôvodné zmeny v územnom pláne sa v tejto súvislosti uskutočnili v roku 2008 na základe podkladov švajčiarskeho investora, ktorý od svojho zámeru postaviť v Trnave nový štadión aj s obchodnými budovami pri blízkom nákupnom centre neskôr odstúpil. Zmena v územnom pláne umožní prípadnému novému investorovi uskutočniť prestavbu štadióna na pôvodnom mieste aj s obchodnými budovami.
Poslanci rokovali aj o zmene ÚPN v lokalite Medziháj určenej na šport, rekreáciu a cestovný ruch, kde v nedávnej minulosti plánoval zahraničný investor výstavbu automobilového pretekárskeho okruhu, hotela, bytov a športovo- oddychového areálu. Po zmene sú plochy na šport, rekreáciu a cestovný ruch definované ako verejnoprospešné stavby, pri ktorých nie je potrebné platiť odvody za vyňatie z poľnohospodárskeho pôdneho fondu.
Poslanci si vypočuli informatívne správy o činnosti Automobilového klastra – západné Slovensko, o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom v meste, o kontrolách uskutočnených v septembri 2011, odznela informácia o vybavení petície proti výstavbe obchodného centra v areáli mestskej polikliniky, o kontrole plnenia uznesení mestského zastupiteľstva a o priebehu a konečnom zúčtovaní tohtoročných Dní zdravia.
Návrh na výmeru cestovného pre Mestskú autobusovú dopravu bol z rokovania stiahnutý. Opätovne bude predložený až po schválení optimalizácie MAD, doplnení niektorých chýbajúcich údajov a prerokovaní v Komisii dopravy a verejnoprospešných služieb.
Z rokovania bol stiahnutý na základe odporúčania mestskej rady aj návrh na založenie nadácie Mestom Trnavou, Rímskokatolíckou cirkvou – Trnavskou arcidiecézou a Trnavským samosprávnym krajom, a tiež materiály o rozšírení IBV Pekné pole a o predaji bytov.

26.10.2011 10:19

Komentárov: 0

 
Komentáre
Ak chcete pridať vlastný komentár prihláste sa alebo zaregistrujte
Chcete vedieť, čo je nové?