Mesto Trnava

Aktuality

Tretie riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava

Tretie riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava

V zmysle uznesenia Mestskej rady mesta Trnava č. 89 z 25. mája 2011 zvolal primátor mesta Ing. Vladimír Butko, tretie riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava vo volebnom období 2010 - 2014. Zasadnutie sa uskutoční 28. júna 2011 (utorok) o 13.00 h v konferenčnej sále trnavskej radn...

16.6.2011 14:02 Celý článok | Komentárov 0

 
Zariadenie na zhodnocovanie odpadov pri skládke KO v Trnave

Zariadenie na zhodnocovanie odpadov pri skládke KO v Trnave

Mesto Trnava, dotknutá obec, v súlade s § 37 ods. 5) zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje verejnosti, že obdržalo záverečné stanovisko č. 6838/2010-3.4/hp zo dňa 3.06.2011 Ministerstva životného prostredia Slov...

16.6.2011 8:29 Celý článok | Komentárov 0

 
Návrh registra obnovenej evidencie pozemkov (ROEP)

Návrh registra obnovenej evidencie pozemkov (ROEP)

Správa katastra Trnava ako príslušný orgán v zmysle § 3 ods. 2 písm. a) zákona uverejňuje návrh ROEP v katastrálnom území Trnava podľa § 7 ods.1 zákona od 10. júna 2011 na 30 dní na verejné nahliadnutie na Mestskom úrade v Trnave a doručuje každému známemu účastníkovi so známym pobytom do vlastn...

16.6.2011 8:14 Celý článok | Komentárov 0

 
Uzávierka miestnej komunikácie na Ulici Radlinského v Trnave

Uzávierka miestnej komunikácie na Ulici Radlinského v Trnave

Úplná uzávierka miestnej komunikácie na Ulici Radlinského v Trnave, ktorá bude 18. júna 2011 od 14.00 do 21.00 hod., z dôvodu konanie športového podujatia. Úsek uzávierky bude od predajne T-PRESS na Ulici Vajanského v blízkosti križovatky s Ulicou Radlinského, ďalej Ulicou Radlinského až po križo...

15.6.2011 16:56 Celý článok | Komentárov 0

 
Žiadosť na výrub drevín počas júna 2011

Žiadosť na výrub drevín počas júna 2011

Mesto Trnava ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 69 zákona NR SR č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení noviel a v zmysle § 21 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní zvoláva konania vo veci žiadostí na výrub drevín:26. jún 2011 na ulic...

15.6.2011 10:59 Celý článok | Komentárov 0

 
Výzva na nahlásenie výskytu spriadača amerického

Výzva na nahlásenie výskytu spriadača amerického

Mesto Trnava, odbor dopravy a komunálnych služieb, referát správy zelene vyzýva občanov, aby v prípade výskytu škodcu – Spriadača amerického nahlásili túto skutočnosť na referát správy zelene. Pre tohto škodcu je typické pavučinové hniezdo v korune stromu, z ktorého sa do okolia šíria húsenice. S...

15.6.2011 10:51 Celý článok | Komentárov 0

 
Pred radnicou znova otvoríme Dúhový dvor

Pred radnicou znova otvoríme Dúhový dvor

Milí priatelia, pristavte sa a vojdite aj vy do Dúhového dvora, ktorý bude otvorený počas Dní zdravia 16. a 17. júna pred trnavskou radnicou. Dúhový dvor organizuje Mesto Trnava v spolupráci so Spoločnosťou na pomoc osobám s autizmom v Trnave a s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR. Jeho c...

14.6.2011 14:15 Celý článok | Komentárov 0

 
Prerušenie distribúcie elektrickej energie

Prerušenie distribúcie elektrickej energie

ZSE Distribúcia, a.s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania prác na zariadeniach rozvodu elektrickej energie, budú v meste Trnava bez elektrickej energie nasledovné ulice:8.7.2011 (piatok) od 8:00 hod. do 10:00 hod.:Skladová 4;Trstínska cesta 29.Aktualizoval: 14.6.2011, odbor územného rozvoja a konce...

14.6.2011 12:33 Celý článok | Komentárov 0

 
Plán kontrolnej činnosti do konca roka 2011

Plán kontrolnej činnosti do konca roka 2011

Útvar hlavného kontrolóra Mesta TrnavaPLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI DO 31. 12. 20111. Kontrola inventarizácie majetku, záväzkov, rozdielu majetku a záväzkov vo vybranej rozpočtovej alebo príspevkovej organizácii mesta Trnava k 31. 12. 20102. Kontrola zásad o vybavovaní sťažností na príspevkových a roz...

14.6.2011 7:39 Celý článok | Komentárov 0

 
Dni zdravia 2011 sa začnú už vo štvrtok

Dni zdravia 2011 sa začnú už vo štvrtok

Trnavský festival zdravého životného štýlu známy ako Dni zdravia sa za pätnásť rokov svojej existencie stal neoddeliteľnou a očakávanou súčasťou vrcholiacej jari v Trnave. Aj tento rok budú môcť Trnavčania na radnici vo štvrtok 16. a v piatok 17. júna od 8. hodiny využiť tradičnú bezplatnú ponuku...

13.6.2011 18:06 Celý článok | Komentárov 0

 
 
Chcete vedieť, čo je nové?