Mesto Trnava

Aktuality

Druhý Trnavský fotopark mal v porovnaní s prvým ročníkom takmer dvojnásobnú účasť

Druhý Trnavský fotopark mal v porovnaní s prvým ročníkom takmer dvojnásobnú účasť

Múzy aj počasie priali v sobotu 18. júna až do večera druhému Trnavskému fotoparku aj prvému športovo-kultúrnemu podujatiu pre mladých s názvom StreeTT Session, ktoré sa uskutočnili v mestskom amfiteátri. Svoje fotografie na sieťach medzi stromami vystavovalo päťdesiatštyri autorov, čo je takmer ...

20.6.2011 13:26 Celý článok | Komentárov 0

 
StreeTT Session, Trnavský fotopark a PSA TT-inline

StreeTT Session, Trnavský fotopark a PSA TT-inline

Súťaž v skokoch na rampách a v jazde na hladkých povrchoch na bicykloch BMX, koncert, výstavu fotografií pod holým nebom alebo jazdu po meste na kolieskových korčuliach? Čokoľvek z tejto ponuky a ak to zvládnete absolvovať, tak aj všetko dohromady ponúka mestská samospráva so spoluorganizátormi v...

17.6.2011 16:57 Celý článok | Komentárov 0

 
Prerušenie distribúcie elektrickej energie

Prerušenie distribúcie elektrickej energie

ZSE Distribúcia, a.s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania prác na zariadeniach rozvodu elektrickej energie, budú v meste Trnava bez elektrickej energie nasledovné ulice:8.7.2011 (piatok) od 8:00 hod. do 10:00 hod.:Skladová 4;Trstínska cesta 29;9.7.2011 (sobota) od 6:00 hod. do 18:00 hod.:Coburgova ...

17.6.2011 13:16 Celý článok | Komentárov 0

 
Stavebné úpravy v byte č. 1 na I.NP - Rudolf Zajíček

Stavebné úpravy v byte č. 1 na I.NP - Rudolf Zajíček

Dňa 13. júna 2011 bolo na úradnej tabuli Mesta Trnavy vyvesené oznámenie verejnou vyhláškou o začatí stavebného konania na zmenu dokončenej stavby: Stavebné úpravy v byte č. 1 na I.NP - Rudolf Zajíček. Uvedené oznámenie bude vyvesené na úradnej tabuli Mesta Trnavy v lehote 15 dní. viac...

17.6.2011 6:49 Celý článok | Komentárov 0

 
Pilotný dopravný projekt v Trnave

Pilotný dopravný projekt v Trnave

Trnava je prvým mestom na Slovensku, kde bude sledovať dopravnú situáciu Inteligentný dopravný systém pozostávajúci zo sto ôsmich detektorov pohybu vozidiel a teploty ovzdušia umiestnených na stĺpoch verejného osvetlenia. Detektory neustále mapujú s pomocou infračerveného žiarenia päťdesiatštyri ...

16.6.2011 18:36 Celý článok | Komentárov 0

 
Tretie riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava

Tretie riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava

V zmysle uznesenia Mestskej rady mesta Trnava č. 89 z 25. mája 2011 zvolal primátor mesta Ing. Vladimír Butko, tretie riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva mesta Trnava vo volebnom období 2010 - 2014. Zasadnutie sa uskutoční 28. júna 2011 (utorok) o 13.00 h v konferenčnej sále trnavskej radn...

16.6.2011 14:02 Celý článok | Komentárov 0

 
Zariadenie na zhodnocovanie odpadov pri skládke KO v Trnave

Zariadenie na zhodnocovanie odpadov pri skládke KO v Trnave

Mesto Trnava, dotknutá obec, v súlade s § 37 ods. 5) zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje verejnosti, že obdržalo záverečné stanovisko č. 6838/2010-3.4/hp zo dňa 3.06.2011 Ministerstva životného prostredia Slov...

16.6.2011 8:29 Celý článok | Komentárov 0

 
Návrh registra obnovenej evidencie pozemkov (ROEP)

Návrh registra obnovenej evidencie pozemkov (ROEP)

Správa katastra Trnava ako príslušný orgán v zmysle § 3 ods. 2 písm. a) zákona uverejňuje návrh ROEP v katastrálnom území Trnava podľa § 7 ods.1 zákona od 10. júna 2011 na 30 dní na verejné nahliadnutie na Mestskom úrade v Trnave a doručuje každému známemu účastníkovi so známym pobytom do vlastn...

16.6.2011 8:14 Celý článok | Komentárov 0

 
Uzávierka miestnej komunikácie na Ulici Radlinského v Trnave

Uzávierka miestnej komunikácie na Ulici Radlinského v Trnave

Úplná uzávierka miestnej komunikácie na Ulici Radlinského v Trnave, ktorá bude 18. júna 2011 od 14.00 do 21.00 hod., z dôvodu konanie športového podujatia. Úsek uzávierky bude od predajne T-PRESS na Ulici Vajanského v blízkosti križovatky s Ulicou Radlinského, ďalej Ulicou Radlinského až po križo...

15.6.2011 16:56 Celý článok | Komentárov 0

 
Žiadosť na výrub drevín počas júna 2011

Žiadosť na výrub drevín počas júna 2011

Mesto Trnava ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 69 zákona NR SR č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení noviel a v zmysle § 21 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní zvoláva konania vo veci žiadostí na výrub drevín:26. jún 2011 na ulic...

15.6.2011 10:59 Celý článok | Komentárov 0

 
 
Chcete vedieť, čo je nové?