Mesto Trnava

Aktuality

Cyklochodník na Ulici T. Vansovej v Trnave - predĺženie lehoty

Cyklochodník na Ulici T. Vansovej v Trnave - predĺženie lehoty

Dňa 1. augusta 2011 bolo na úradnej tabuli Mesta Trnavy vyvesené rozhodnutie verejnou vyhláškou o predĺžení platnosti stavebného povolenia na stavbu Cyklochodník na Ulici T. Vansovej v Trnave do 8/2013. Uvedené rozhodnutie bude vyvesené na úradnej tabuli Mesta Trnavy v lehote 15 dní. viac...

3.8.2011 10:45 Celý článok | Komentárov 0

 
Bungee jumping na Trojičnom námestí už v sobotu!

Bungee jumping na Trojičnom námestí už v sobotu!

Agentúra MediaFlash, internetový portál www.trnava-live.sk a Agency J.H. v spolupráci s mestom Trnavou pripravujú na sobotu 6. augusta akciu s názvom TRNAVA EXTREME DAY. Trnavčania a návštevníci mesta budú mať po prvý raz v histórii možnosť prežiť voľný zoskok z výšky priamo na Trojičnom námestí....

3.8.2011 9:05 Celý článok | Komentárov 0

 
Semináre pre pracovníkov v ovocinárstve a zeleninárstve

Semináre pre pracovníkov v ovocinárstve a zeleninárstve

Nezisková organizácia Agrogenofond pripravila bezplatné semináre pre podnikateľov, živnostníkov a zamestnancov pracujúcich v oblasti ovocinárstva a zeleninárstva. Záujemcovia o účasť sa ešte môžu prihlásiť na termíny od 8. do 11. augusta a od 15. do 18. augusta 2011. Semináre, ktoré sa uskutočňuj...

3.8.2011 8:13 Celý článok | Komentárov 0

 
Zariadenie na zber odpadov Trnava - Modranka

Zariadenie na zber odpadov Trnava - Modranka

Mesto Trnava, dotknutá obec v súlade s § 29 ods. 9 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie oznamuje verejnosti, že obdržalo rozhodnutie Obvodného úradu životného prostredia Trnava č. G2011/01396/ŠSMER/Ad zo dňa 22.07.2011 o ukončení zisťovacieho konania k navrhov...

2.8.2011 14:49 Celý článok | Komentárov 0

 
Žiadosť na výrub drevín počas augusta 2011

Žiadosť na výrub drevín počas augusta 2011

Mesto Trnava ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 69 zákona NR SR č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení noviel a v zmysle § 21 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní zvoláva konania vo veci žiadostí na výrub drevín:9. august 2011 na ul...

2.8.2011 14:45 Celý článok | Komentárov 0

 
Zariadenie na zber odpadov Trnava- Modranka

Zariadenie na zber odpadov Trnava- Modranka

Mesto Trnava, dotknutá obec v súlade s § 29 ods. 9 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie oznamuje verejnosti, že obdržalo rozhodnutie Obvodného úradu životného prostredia Trnava č. G2011/01396/ŠSMER/Ad zo dňa 22.07.2011 o ukončení zisťovacieho konania k navrhov...

2.8.2011 7:13 Celý článok | Komentárov 0

 
Začínajú sa šestnáste Trnavské organové dni

Začínajú sa šestnáste Trnavské organové dni

Na 16. ročníku medzinárodného festivalu Trnavské organové dni, ktorý sa tradične uskutočňuje v auguste a septembri s podporou mesta Trnavy a Ministerstva kultúry SR, si poslucháči budú môcť vypočuť sedem koncertov. Nevšedný kultúrny zážitok a zároveň prekvapujúcu novinku ponúka hneď prvý festival...

2.8.2011 6:44 Celý článok | Komentárov 0

 
Platnosť VZN č. 381 nadobúda platnosť od 1. augusta 2011

Platnosť VZN č. 381 nadobúda platnosť od 1. augusta 2011

VZN č. 350 a VZN č. 369 sa rušia a nahrádza ich nové VZN č. 381, ktoré nadobúda platnosť 1. augusta 2011. Text VZN č. 381 [PDF 418 kB]

31.7.2011 22:00 Celý článok | Komentárov 0

 
Výrobný areál, Mikovíniho ulica, Trnava - IMMO PROJECT MANAGEMENT s.r.o.

Výrobný areál, Mikovíniho ulica, Trnava - IMMO PROJECT MANAGEMENT s.r.o.

Dňa 26. júla 2011 bolo na úradnej tabuli Mesta Trnavy vyvesené oznámenie verejnou vyhláškou o začatí územného konania o predĺžení platnosti územného rozhodnutia na stavbu: Výrobný areál, Mikovíniho ulica, Trnava - pre stavebníka IMMO PROJECT MANAGEMENT s.r.o. Uvedenú oznámenie bude vyvesené na úr...

29.7.2011 10:29 Celý článok | Komentárov 0

 
Stavebné úpravy v byte č. 1 na I. NP - Zajíček Rudolf

Stavebné úpravy v byte č. 1 na I. NP - Zajíček Rudolf

Dňa 26. júla 2011 bolo na úradnej tabuli Mesta Trnavy vyvesené stavebné povolenie verejnou vyhláškou o povolení zmeny dokončenej stavby s.č. 5864: Stavebné úpravy v byte č. 1 na I. NP, pre stavebníka Rudolfa Zajíčka. Uvedené rozhodnutie bude vyvesené na úradnej tabuli Mesta Trnavy v lehote 15 dní...

29.7.2011 6:46 Celý článok | Komentárov 0

 
 
Chcete vedieť, čo je nové?