Mesto Trnava

Aktuality

Výrub drevín - zisťovacie konania na 30. marca a 7. apríla 2011

Výrub drevín - zisťovacie konania na 30. marca a 7. apríla 2011

Mesto Trnava ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 69 zákona NR SR č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení noviel a v zmysle § 21 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní zvoláva konania vo veci žiadostí na výrub drevín: 30. marec 2011Hospo...

28.3.2011 13:13 Celý článok | Komentárov 0

 
Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2011 v trnavskom okrese

Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2011 v trnavskom okrese

Na území okresu Trnava vzniklo v roku 2010 deväť požiarov s priamou škodou 3 917 eur, v lesných porastoch nebol evidovaný žiadny požiar. Podľa slov riaditeľa Hasičského a záchranného zboru v Trnave kpt. Ing. Petra Ivana možno konštatovať, že situácia sa zlepšila najmä vďaka dobrej spolupráci so z...

28.3.2011 9:06 Celý článok | Komentárov 0

 
Logisticko-dodávateľské centrum Trnava - FREMACH Trnava

Logisticko-dodávateľské centrum Trnava - FREMACH Trnava

Mesto Trnava, Mestský úrad v Trnave oznamuje verejnosti, žeod 25. marca 2011 do 15. apríla 2011je možné v súlade s § 23 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z., oboznámiť sa so zámerom Logisticko-dodávateľské centrum Trnava, FREMACH TRNAVA, ktorý predložil navrhovateľ FREMACH TRNAVA, s.r.o., Vlárska 28, ...

28.3.2011 8:23 Celý článok | Komentárov 0

 
Dejiny Trnavy zvíťazili v súťaži o najkrajšiu knihu o Slovensku

Dejiny Trnavy zvíťazili v súťaži o najkrajšiu knihu o Slovensku

Prvý zväzok Dejín Trnavy, ktorý vydalo Mesto Trnava koncom minulého roka, zvíťazil v súťaži Najkrajšia kniha a propagačný materiál o Slovensku za rok 2010 v kategórii kníh o mestách. Vyhlasovateľmi súťaže sú Klub fotopublicistov Slovenského syndikátu novinárov a Štátna vedecká knižnica v Banskej ...

25.3.2011 15:08 Celý článok | Komentárov 0

 
Uzávierka Hraničnej ulice v Modranke

Uzávierka Hraničnej ulice v Modranke

Odbor investičnej výstavby bude realizovať rekonštrukciu telesa miestnej komunikácie na Hraničnej ulici v Trnave – Modranke. Práce sú rozdelené na dve etapy. Prvá etapa uzávierky bude od 1. apríla do 30. apríla 2011 na úseku od križovatky s Rajčurskou ulicou po IBV Vodná. Obchádzková trasa povedi...

25.3.2011 13:57 Celý článok | Komentárov 0

 
Čiastočná uzávierka na Bernolákovej ulici

Čiastočná uzávierka na Bernolákovej ulici

Bernolákova ulica v Trnave, na ktorej je štátna cesta III/05131, bude od 1. apríla do 15. októbra 2011 čiastočne uzavretá. Dôvodom uzávierky, o ktorej vydáva rozhodnutie Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Trnava, je výstavba kanalizácie. Práce sa budú uskutočňovať v štyroch eta...

25.3.2011 13:55 Celý článok | Komentárov 0

 
Výrub stromov na cintorínoch na ulici Terézie Vansovej a Kamennej ceste

Výrub stromov na cintorínoch na ulici Terézie Vansovej a Kamennej ceste

Mesto Trnava, odbor dopravy a komunálnych služieb, referát správy zelene oznamuje, že sa bude realizovať výrub 6 ks stromov na cintoríne na ulici Terézie Vansovej a 7 ks na cintoríne na Kamennej ceste. Na výruby boli vydané súhlasné rozhodnutia Mesta Trnavy, ktoré vydal Odbor stavebný a životného...

25.3.2011 13:34 Celý článok | Komentárov 0

 
Logisticko- dodávateľské centrum Trnava, FREMACH TRNAVA

Logisticko- dodávateľské centrum Trnava, FREMACH TRNAVA

Mesto Trnava, Mestský úrad v Trnave oznamuje verejnosti, žeod 25.03.2011 do 15.04.2011je možné v súlade s § 23 ods. 3 zákona č. 24/2006 Z. z., oboznámiť sa so zámerom „Logisticko- dodávateľské centrum Trnava, FREMACH TRNAVA“, ktorý predložil navrhovateľ FREMACH TRNAVA, s.r.o., Vlárska 28, 917...

25.3.2011 12:01 Celý článok | Komentárov 0

 
Preventívna celomestská deratizácia v Trnave

Preventívna celomestská deratizácia v Trnave

Za účelom predchádzania vzniku a šíreniu prenosných ochorení odporúča RÚVZ v Trnave vykonať v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z., celomestskú deratizáciu (reguláciu živočíšnych škodcov)v termíne od 1. apríla do 30. apríla 2011.Deratizáciu vykonajú:Fyzické a právnické osoby – podnikatelia, ako aj prá...

25.3.2011 9:08 Celý článok | Komentárov 0

 
Zmeny a doplnky 01/2010 Územného plánu obce Brestovany

Zmeny a doplnky 01/2010 Územného plánu obce Brestovany

Mesto Trnava v súlade s § 14 ods. 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamuje verejnosti, že obdržalo záverečné stanovisko Obvodného úradu životného prostredia Trnava č. G2011/00021/ŠSMER/Te zo dňa 11.3.2011 k strate...

25.3.2011 8:39 Celý článok | Komentárov 0

 
 
Chcete vedieť, čo je nové?