Mesto Trnava

Aktuality

Verejný vodovod - vetva V2-1

Verejný vodovod - vetva V2-1

Dňa 4. marca 2011 bolo na úradnej tabuli Mesta Trnavy vyvesené územné rozhodnutie verejnou vyhláškou o umiestnení stavby: Verejný vodovod - vetva V2-1. Uvedené rozhodnutie bude vyvesené na úradnej tabuli Mesta Trnavy 15 dní. viac...

8.3.2011 13:58 Celý článok | Komentárov 0

 
Jarný zber rastlinného odpadu v meste

Jarný zber rastlinného odpadu v meste

Počas troch marcových sobôt bude vykonávať spoločnosť A.S.A. Trnava zber rastlinného odpadu v lokalitách s rodinnými domami a záhradami. V sobotu 12. marca od 7. hodiny sa bude uskutočňovať zber a odvoz orezaných konárov v rajónoch Kopánka I. a II., od rodinných domov na sídlisku Vodáreň a Zátvor...

8.3.2011 13:29 Celý článok | Komentárov 0

 
Pred trnavskou radnicou tradičné pochovávanie basy

Pred trnavskou radnicou tradičné pochovávanie basy

Pochovávanie basy je tradičné zvykoslovné podujatie, ktoré sa koná 8. marca 2011 od 16.00 h pred trnavskou radnicou. Ľudovú atmosféru pomôžu vytvoriť kapela Borovienka a ľudovo-umelecký súbor LUSK Krakovany. Pochovávaniu basy bude od 15.30 h predchádzať koncert kapely Borovienka.

8.3.2011 9:02 Celý článok | Komentárov 0

 
Prerušenie distribúcie elektrickej energie

Prerušenie distribúcie elektrickej energie

ZSE Distribúcia, a.s. oznamuje, že z dôvodu vykonávania prác na zariadeniach rozvodu elektrickej energie, budú v meste Trnava bez elektrickej energie nasledovné ulice:25.3.2011 (piatok) od 8:00 hod. do 15:00 hod.:Rudolfa Dilonga 2, 4, 6, 8, 10OP, 10, 12, 13VE, 14;Štefana Fidlíka;Francisciho 1, 2;...

7.3.2011 7:51 Celý článok | Komentárov 0

 
Výrub drevín 10. marca

Výrub drevín 10. marca

Mesto Trnava ako príslušný orgán štátnej správy v prvom stupni vo veciach ochrany prírody podľa § 69 zákona NR SR č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení noviel a v zmysle § 21 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní zvoláva konania vo veci žiadostí na výrub drevín: 10. marca 2011Rajč...

4.3.2011 14:46 Celý článok | Komentárov 0

 
Verejný káblový rozvod NN pre 2 rodinné domy

Verejný káblový rozvod NN pre 2 rodinné domy

Dňa 3. marca 2011 bolo na úradnej tabuli Mesta Trnavy vyvesené stavebné povolenie verejnou vyhláškou o povolení líniovej stavby:Verejný káblový rozvod NN pre 2 rodinné domy. Uvedené rozhodnutie bude vyvesené na úradnej tabuli Mesta Trnavy 15 dní. viac...

4.3.2011 12:26 Celý článok | Komentárov 0

 
Urbanistický súbor Zátvor II - Ulica Piešťanská

Urbanistický súbor Zátvor II - Ulica Piešťanská

Dňa 2. marca 2011 bolo na úradnej tabuli Mesta Trnavy vyvesené územné rozhodnutie verejnou vyhláškou o umiestnení stavby: Urbanistický súbor Zátvor II - Občianska vybavenosť - Ulica Piešťanská. Uvedené rozhodnutie bude vyvesené na úradnej tabuli Mesta Trnavy 15 dní. viac...

3.3.2011 13:16 Celý článok | Komentárov 0

 
Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy na Gorkého ulici

Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy na Gorkého ulici

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán Regionálneho operačného programu Dodatkom k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku schválilo Mestu Trnave nenávratný finančný príspevok vo výške 1 356 693,48 eur na realizáciu projektu Rekonštrukcia a modernizáci...

3.3.2011 12:35 Celý článok | Komentárov 0

 
Udeľovanie ocenení mesta za rok 2010

Udeľovanie ocenení mesta za rok 2010

Návrhy na udelenie ocenení mesta Trnavy významným jednotlivcom i kolektívom za rok 2010 schválili poslanci mestského zastupiteľstva na svojom 1. riadnom zasadnutí 15. februára 2011. Slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva spojené s odovzdávaním ocenení sa uskutoční tradične v prvú marcovú ...

2.3.2011 9:54 Celý článok | Komentárov 0

 
Začína sa zápis detí do materských škôl

Začína sa zápis detí do materských škôl

Do 15. marca bude prebiehať zápis do všetkých materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnavy. Týka sa to dvadsiatich materských škôl, z toho dve sú súčasťou základných škôl.V tomto školskom roku 2010/11 navštevuje materské školy 1 666 detí, ktoré sú rozdelené do 77 homogénnych tried po...

1.3.2011 16:27 Celý článok | Komentárov 0

 
 
Chcete vedieť, čo je nové?