Občan

Ako podať opravný prostriedok

Ako podať opravný prostriedok pri realizácii práva na slobodný prístup k informáciám:

1. Ak povinná osoba vydá rozhodnutie o odmietnutí poskytnutia požadovanej informácie, možno proti nemu podať odvolanie v lehote do 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. Odvolanie sa podáva povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať.

2. O odvolaní proti rozhodnutiu povinnej osoby rozhoduje nadriadený povinnej osoby, ktorá vo veci rozhodla alebo mala rozhodnúť.
Ak ide o rozhodnutie mestského úradu, o odvolaní rozhoduje primátor mesta.

3. Odvolací orgán rozhodne o odvolaní do 15 dní od doručenia odvolania povinnou osobou.
Ak odvolací orgán nerozhodne v 15-dňovej lehote, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil.
Za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia
/ t.j. druhý deň po uplynutí 15-dňovej lehoty na rozhodnutie odvolacieho orgánu o odvolaní /.

4. Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti / t. j. rozhodnutie o odmietnutí poskytnutia požadovanej informácie / možno preskúmať v súdnom konaní podľa § 244 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku.