Bezbariérová Trnava

Mesto Trnava od roku 2008 realizuje v spolupráci s občianskym združením Klub vozičkárov v Trnave a s Úniou nevidiacich a slabozrakých projekt Bezbariérové mesto, zámerom ktorého je systematicky vytvárať podmienky pre nezávislý pohyb občanov s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na území Trnavy. Dlhodobé a koordinované odstraňovanie bariér (nielen architektonických, ale aj spoločenských) je základným predpokladom pre skutočnú integráciu zdravotne znevýhodnených občanov a nevyhnutnou podmienkou pre vyrovnanie ich príležitostí.

 • Viac o projekte Bezbariérové mesto 

 • Mapa bezbariérovosti mesta

 • Bezbariérovosť v strategických dokumentoch mesta

 • Zrealizované aktivity a dosiahnuté výsledky v oblasti debarierizácie

 • Plánované aktivity

 

Podnety a pripomienky k odstraňovania bariér v meste môžete zasielať priebežne na adresu: bezbarierovost@trnava.sk