Mesto Trnava

Bytová komisia

Komisia bytová prerokúva problematiku súvisiacu s nakladaním s bytmi vo vlastníctve mesta a predkladá primátorovi mesta návrh na jej riešenie, sleduje problematiku bývania v meste Trnava a iniciatívne predkladá primátorovi mesta, mestskej rade a mestskému zastupiteľstvu návrhy na jej riešenie, zaoberá sa sťažnosťami občanov, ktoré sa týkajú problematiky bývania a prijíma k nim stanovisko.

Predseda: Mgr. Ondrej Štefánik
Podpredseda: Mgr. Martin Uhlík
Členovia: Mgr. Tibor Pekarčík, Ing. Juraj Novota, PhDr. Eva Nemčovská, PhD., MPH
Členovia – neposlanci : Mgr. Miroslava Hlinčíková, PhD., Beata Danišová, Mgr. Igor Strýček PhD., Renáta Szladicseková

Rokovací poriadok

Náplň činnosti 

Zásady činnosti 


 

+ Archív zápisníc zasadnutí Bytovej komisie