Podnikateľ

CircUse best practice workshop v Bärnbachu

CircUse best practice workshop v Bärnbachu

Circuse best practise workshop a stretnutie projektových partnerov sa konalo v meste Bärnbach (Rakúsko) dňa 16.-17. Februára 2012. Hlavným cieľom stretnutia boli tri oblasti: nástroj na nadnárodnú správu údajov; vývoj / zriadenie agentúr pre hospodárenie s pôdou v dvoch pilotných regiónoch a akčné plány v pilotných regiónoch.

Prvý deň stretnutia sa začal uvítacími rečami pani Geidl z Teleparku (Rakúsko) a pani Starzewskej-Sikorskej, predstaviteľky hlavného partnera projektu z IETU (Poľsko). Prvá prezentácia riešila oblasť komunikácie a šírenia výsledkov projektu Circuse pod vedením pána Verbücheln z Difu (Nemecko). Prerokovali sa povinnosti a súčasné aktivity partnerov projektu. Následne prezentoval štruktúru a časový harmonogram tvorby záverečného resumé projektu. Celkový materiál by sa mal zamerať na prehľad   prakticky orientovaných výstupov projektu. Ďalšia prezentácia pána Scherera z GEOS (Nemecko) a Reného Otparlika z LfULG (Nemecko) bola zameraná na hlavný výstup projektu – nástroj na správu nadnárodného využívania pôdy. Prerokovala sa aj inštalácia a nastávajúce úlohy nového nástroja na správu údajov. Projektový partner prezentoval ďalšie kroky pre zlepšenie nástrojov  a schválil časový harmonogram. Nasledujúce prejavy boli zamerané na dve rôzne oblasti „agentúry riadenia územia“ v pilotných regiónoch mesta Piekary (Poľsko) a región Voitsber (Rakúsko). Na jednej strane pani Gabrysová (mesto Piekary) predstavila zakladanie a zlepšovanie už existujúcej agentúry - Priemyselný a technologický park "Ekopark" v rámci riadenia územia. Na druhej strane pán Schabl zo Schabl Consulting (Rakúsko) opísal vývoj založenia novej agentúry riadenia územia v regióne Voitsberg.

Oba prístupy k „agentúram správy pozemkov“ boli predmetom diskusie zúčastnených, boli identifikované klady a zápory a ich implementácia v ďalších pilotných regiónoch  projektu Circuse.

Druhý deň mítingu bol zameraný na prezentáciu akčných plánov  spojený s diskusiou o šiestich pilotných regiónoch projektu Circuse. Diskusiu moderoval pán prof. Finka zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Prejavy týkajúce sa status quo akčných plánov pilotných krajov dodržiava pani Jackson (IURS, Česká republika) pre mesto Ústí, pani Poncini (mesto Asti, Taliansko) a pani Melisa (Siti, Taliansko) hlavného mesta Asti, pani prof. Petríková (Slovenská univerzita v Bratislave, Slovensko), pre mesto Trnava, pani Dr. Starzewska-Sikorski (IETU, Poľsko) pre mestá Piekary a pána Otparlika (LfUG, Nemecko) pre Sasko a pán Schabl (Schabl Consulting, Rakúsko) pre oblasť Voitsberg. Všetky prezentované akčné plány v regiónoch boli prerokované účastníkmi mítingu a identifikovali sa návrhy na úpravy.

Míting ukončil pán Dr. Ferber z Projektgruppe Stadt und Entwicklung (Nemecko) a predstaviteľka hlavného projektového  partnera pani Dr. Starzewska-Sikorska.

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CircUse best practice workshop in Bärnbach

CircUse best practice workshop and project management group meeting was held in Bärnbach (Austria) at 16th-17th February 2012. Main focus of the meeting was on three aspects: Transnational data management tool, development/establishment of land management agencies in two pilot regions and action plans in pilot regions.

First day of the meeting was opened with a welcome speech by Mrs. Geidl from Telepark (Austria) and by Ms. Starzewska-Sikorska, project lead from IETU (Poland). The first presentation illustrated communication issues and the dissemination of CircUse results and was held by Mr. Verbücheln from Difu (Germany). Project partners responsibilities and activities were discussed. Afterwards the structure and development needs for creating a CircUse compendium was also presented by Mr. Verbücheln. It was agreed that the CircUse compendium should focus on an overview of practice oriented outputs of the project. The next presentation by Mr. Scherer from G.E.O.S. (Germany) and René Otparlik from LfULG (Germany) focused on a core output of CircUse – the transnational land use management tool. The installation and upcoming challenges (e.g. language) of the new data management tool in the pilot areas were discussed. Next steps for improving the tool were presented and project partner verified a time schedule for further steps.  Following speeches were focused on two different concepts of “land management agencies” in the pilot regions City of Piekary (Poland) and the Region of Voitsberg (Austria). On the one hand Mrs. Gabrys (City of Piekary) presented the establishment and improvement of an already existing agency – the Industrial and Technological Park “Ekopark” within land management.  On the other hand Mr. Schabl from Schabl Consulting (Austria) described the development of the set-up of a new land management agency in the region Voitsberg.

Both approaches to the “land management agencies” were discussed by participants – pros and cons were identified and the implementation in other CircUse pilot regions debated.
The second day of the meeting was determined by presentation and discussion of action plans in the six CircUse pilot regions. The session was moderated by Mr. Prof. Finka from Slovak University of Bratislava. Speeches concerning the status quo of action plans in CircUse pilot regions were hold by Mrs. Jackson (IURS, Czech Republic) for the City of Usti, by Mrs. Poncini (City of Asti, Italy) and Mrs. Melis (SiTI, Italy) for the City of Asti, by Mrs. Prof. Petrikova (Slovak University of Bratislava, Slovakia) for the City of Trnava, by Mrs. Dr. Starzewska-Sikorska (IETU, Poland) for the City of Piekary, by Mr. Otparlik (LfUG, Germany) for Saxony and by Mr. Schabl (Schabl Consulting, Austria) for the region Voitsberg. All presented action plans in the regions were discussed by the participants. Proposals for modifications were identified. The closure of the meeting was a summary speech by Mr. Dr. Ferber from Projektgruppe Stadt und Entwicklung (Germany) and Mrs. Dr. Starzewska-Sikorska.


 

 
Chcete vedieť, čo je nové?