Podnikateľ

CircUse - informácie o projekte

Cieľ projektu:
možnosť efektívneho a komplexného rozvoja trnavskej aglomerácie predovšetkým v oblasti územného rozvoja, so zameraním na využitie plôch tzv. hnedých zón. Na báze zmapovania vhodných lokalít v rámci projektu bude možné prijať spoločnú stratégiu ich využitia a marketingu pre potenciálnych domácich a zahraničných investorov.

Priorita 4: Zvyšovanie konkurencieschopnosti a atraktívnosti miest a regiónov
Doba realizácie: 1. marec 2010 - 28. február 2013,
Trvanie projektu: 36 mesiacov
Financovanie: Európska únia, operačný program Stredná Európa
Rozpočet projektu - mesto Trnava: 137 020 €
Kofinancovanie – mesto Trnava 15%: 20 533 €

Projektoví partneri
Lead Partner: Institute for Ecology of Industrial Areas (IETU), Katowice, Poland
Partner 2: City of Piekary Śląskie, Poland
Partner 3: German Institute of Urban Affairs, DIFU, Germany
Partner 4: LFULG, Saxon State Office for the Environment, Agriculture and Geology, Germany
Partner 5: UBA Environmental Agency, Austria Ltd., Austria
Partner 6: Telepark Barnbach, Voitsberg Austria
Partner 7: University of Bratislava, Slovakia
Partner 8: City of Trnava, Slovakia
Partner 9: SiTi, Italy
Partner 10: Municipality of Asti, Italy
Partner 11: IURS Institute for Sustainable Development, Czech Republic
Partner 12: Usti Region, Czech Republic

Všeobecné ciele projektu CircUse
Územný rozvoj a územná spolupráca bude smerovať k:
- podpore trvalo udržateľného využívania územia (napr. novými koncepciami a informačnými nástrojmi)
- zníženiu spotreby pôdy (napr. integráciou nástrojov na ochrany pôdy a revitalizáciou browfieldov),
- zvýšeniu súkromných investícií v mestských oblastiach ,
- koordinácii verejnej intervencie a financovania (vrátane ERDF) (napr. miestnymi investíciami),
- koordinácii investícií v rámci greenfieldov, grayfield a brownfieldov poistením hodnoty území (napr. miestne a regionálne plánovanie).

Stredoeurópske obce a regióny by mali priniesť integrované akčné plány týkajúce sa trvalo udržateľného hospodárenia s územím a realizovať projekty, v rámci ktorých sa nájdu praktické riešenia. V dôsledku toho partneri projektu CircUse budú pracovať na novej koncepcii v súlade s implementačnými nástrojmi a pilotnými akciami. „CircUse“ tiež bude silne ovplyvnený cieľom, a to vytvoriť klímu pre prospešné využitie územných štruktúr.
„CircUse“ poskytne integrovaný, strategický a inštitucionálny rámec na mestskej a regionálnej úrovni a bude podporovať efektívne využívanie finančných prostriedkov Európskeho fondu pre regionálny rozvoj pre miestne a regionálne zainteresované strany v období 2007 - 2013.

Špecifické ciele projektu CircUse:
Projekt CircUse má prispieť k vyváženému a udržateľnému rozvoju územia a strategickému prístupu k mestskému a predmestskému rozvoju, definovanému princípmi „Kruhového organizovania využívania územia. Dosiahnutie cieľa stojí na silných polycentrických sieťach a trvalo udržateľnom mestskom a regionálnom rozvoji.
Projekt CircUse má ďalej prispieť k voľnému pohybu informácií a myšlienok prostredníctvom optimalizácie siete, harmonizácie predpisov a stanoveniu spoločných noriem v oblasti hospodárenia s územím na úrovni politík, programov a nástrojov.
Projekt podporuje vnútornú integráciu prostredníctvom vytvorenia sietí a konferencií. Pomocou doterajších iniciatív Cabernet a REFINE sa očakáva, že projekt prinesie dlhodobý prínos pre internú spoluprácu regionálnych a miestnych orgánov.
Za účasti partnerov projektu sa budú riešiť rôzne problémy, rovnako ako nové stratégie a budú sa kumulovať, čiže pôjde o proces interakcie a spolupráce.
Bude definovaná Charta o využívaní územia v strednej Európe, ktorá bude posilnením tohto procesu.

Ďalším dôležitým aspektom projektu je komplexná účasť zainteresovaných strán v činnosti územnej obnovy, napríklad vo fáze stratégie rozvoja, formálne a neformálne plánovacie procesy. Projekt je zameraný na zlepšenie komunikačných sietí a na uľahčenie prístupu k informáciám pre všetky zainteresované subjekty územného rozvoja, vrátane vlastníkov pôdy a súkromných investorov.
Bude vytvorený nový informačný nástroj, systém riadenia a vnútorná príručka pre kruhové organizovanie využívania územia.
CircUse prispeje ku konkurencieschopnosti regiónov, vytvorením vízie zameranej na konkurenčné prostredie a šetrné využívanie územia vyvinuté v spolupráci zúčastnenými stranami.

Aktivity projektu, v rámci WPs:
WP1: Projektové riadenie a koordinácia
WP2: Komunikácia, riadenie znalostí a diseminácia informácií
WP3: Informačný manažment a monitoring
WP 4: Riadiace štruktúry pre kruhovú organizáciu územia
WP 5: Akčné plány a implementácia pilotného projektu

Mesto Trnava bude implementovať aktivity v rámci WP 4 (Strategické orientácie / hlavné ciele: Budovanie udržateľného inštitucionálneho rámca pre koncept organizovania projektu CircUse.
Zodpovední partneri: Rakúsko) a WP 5 (Strategické zameranie / hlavné ciele: Implementácia stratégie projektu CircUse - prístup na sub-regionálnej úrovni, poskytovanie vedomostí pre realizáciu pilotných projektov, rovnako ako miestne / regionálne "akčné plány" pre pilotný projekt trvalo udržateľného organizovania využívania územia, Zodpovedný partner: Univerzita Bratislava).

Cieľ mesta Trnavy:
Koncentrácia investícií v tomto území so sebou priniesla javy spojené s ekonomickým rozvojom a to enormné zaťaženie z hľadiska dopravy, životného prostredia.
Cieľom predkladaného projektu je vypracovanie dopadovej štúdie na uvedenú aglomeráciu s návrhom opatrení, ktorými bude možné tieto negatívne dopady zmierniť. Dopadová štúdia predstavuje územno-technické podklady pre územný plán Trnavskej aglomerácie.
Ďalšou úlohou bude zapojiť 10 obcí v dotyku mesta do procesu riešenia týchto otázok, nakoľko dodnes postupujú bez komplexnej koordinácie svojich aktivít.
Snahou je aj cez tento materiál zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj aglomerácie.

 
Chcete vedieť, čo je nové?