Mesto Trnava

Čistenie komunikácií

Rajón STEFE Trnava s.r.o.
 

  • 76 km miestnych komunikácií ( čistenie obojstranne)
  • 110 km chodníkov a vnútroblokových komunikácií
  • 83 500 m2 parkovísk a námestí


Ručné čistenie -  centrálna mestská zóna    

  • pracovné dni 8 pracovníkov
  • víkend 2 pracovníci 3 hodiny
  • týždenne 90 autobusových zastávok


Strojné čistenie - aktualizácia harmonogramu vyhradená

V prípade technických problémov ( poruchy strojov) alebo nepredvídateľných udalostí  môže byť harmonogram dočasne upravený podľa aktuálne vzniknutej situácie.

  Harmonogram čistenia ulíc spoločnosťou STEFE s.r.o.


 

Rajón A.S.A Trnava s.r.o.
 

  • 46 km miestnych komunikácií
  • 8,5 km - hlavné komunikácie ulica Trstínska, Hospodárska, Dohnányho, Sladovnícka, Hlboká, Rybníkova, Bučianska, Špačinská
  • 21 km chodníkov a vnútroblokových komunikácií
  • 32 000 m2 parkovísk a námestí

Cyklus strojného čistenia je vykonávaný v poradí – I. etapa, II. etapa, III. Etapa
Zahájenie cyklu  letného čistenia – v 16. Týždni
Autobusová stanica – čistenie vždy v pondelok
Autobusové zastávky – 1 x týždenne
Nepredvídané situácie sa riešia operatívne

  Harmonogram čistenia ulíc spoločnosťou A.S.A Trnava s.r.o.