Mesto Trnava

Ďalšie orgány MZ

Mestská rada

Postavenie mestskej rady vychádza z § 14 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Čl. 17 Štatútu mesta Trnavy. Mestská rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom mestského zastupiteľstva. Zároveň plní funkciu poradného orgánu primátora. Tvorí ju najviac jedna tretina poslancov mestského zastupiteľstva, pričom v jej zložení sa prihliada na zastúpenie politických strán v mestskom zastupiteľstve. Mestská rada mesta Trnavy vo volebnom období 2014 - 2018 ešte nebola zvolená.

Kontakty na poslancov


 

Komisie MZ

Komisie sú zriaďované v zmysle § 15 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov mestským zastupiteľstvom ako stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Sú zložené z poslancov mestského zastupiteľstva a ďalších osôb zvolených mestským zastupiteľstvom. Čo do počtu sú zriaďované diferencovane, v závislosti od počtu poslancov mestského zastupiteľstva a ďalších osôb. Vo volebnom období 2014 - 2018 sú ustanovené tieto stále komisie:

 • Finančná komisia
 • Komisia kultúry
 • Komisia mládeže a športu
 • Komisia sociálna a zdravotná
 • Komisia bytová
 • Komisia stavebná, územného plánovania a kultúrnych pamiatok
 • Komisia školstva a vzdelávania
 • Komisia životného prostredia a prírodných hodnôt
 • Komisia dopravy a verejnoprospešných služieb
 • Majetková komisia
 • Komisia na udeľovanie ocenení mesta Trnava
 • Komisia na riešenie mandátov a sťažností
 • Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií
 • Komisia pre riešenie problematiky neprispôsobivých občanov (s účinnosťou od 19. februára 2013)

Zasadnutia komisie v zmysle rokovacieho poriadku komisie sú neverejné. Informácie pre verejnosť z rokovania komisie poskytuje komisia v rozsahu ustanovenom zákonom NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


 

Výbory mestských častí

Zásady pre zriaďovanie a činnosť výborov mestských častí

V zmysle § 23 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení mesto zriaďuje v mestských častiach s vlastným územím výbory mestských častí (VMČ). VMČ tvoria všetci poslanci zvolení v príslušnom volebnom obvode a členovia z radov občanov s trvalým pobytom v príslušnom volebnom obvode. Na čele výboru mestskej časti je predseda. Predsedu výboru mestskej časti zvolia členovia výboru mestskej časti na svojom prvom zasadnutí.

 
Chcete vedieť, čo je nové?