Mesto Trnava

Demografia mesta Trnava k 30.6.2014

Počet obyvateľov mesta Trnava k 30.6.2014: 64 905
Hustota: 907 obyvateľov na km2
Zmeny počtu obyvateľov v roku 2014 (k 30.6.2014):
Narodených: 352
Zomrelých: 283
Prisťahovaných: 473
Odsťahovaných: 634
Celkový rozdiel: -92


* Údaje za rok 2014 sú k 30.6.

Môžeme konštatovať, že úbytok obyvateľstva za posledné roky ovplyvnil demografický rozvoj mesta Trnavy, ktorý by sa dal zabezpečiť zvýšenou migráciou obyvateľstva. Dnes sú, a najmä v blízkej budúcnosti budú dominantné ekonomické a sociálne dôvody migrácie. Dá sa však očakávať, že zníženie životnej úrovne, strata zamestnania, zdražovanie bytov a podstatná stagnácia novej bytovej výstavby budú dôvodom obmedzenia rozsahu migrácie vidieckeho obyvateľstva do miest v rámci vlastného okresu a tiež mimo územia okresu, v dôsledku čoho by sa mala podstatne spomaliť, resp. zastaviť klesajúca tendencia vo vývoji počtu obyvateľov.


* Údaje za rok 2014 sú k 30.6.


* Údaje za rok 2014 sú k 30.6.

Údaje spracoval: odbor územného rozvoja a koncepcií
Zdroj údajov: MsÚ Trnava - ohlasovňa pobytov

Za obsahovú stránku tejto sekcie zodpovedá odbor organizačný a vnútornej správy.

 
Chcete vedieť, čo je nové?