Mesto Trnava

Demografia mesta Trnava k 30.6.2015

Počet obyvateľov mesta Trnava k 30.6.2015: 64 613
Hustota: 903 obyvateľov na km2
Zmeny počtu obyvateľov v roku 2015 (k 30.6.):
Narodených: 313
Zomrelých: 317
Prisťahovaných: 515
Odsťahovaných: 608
Celkový rozdiel: -97


* Údaje za rok 2015 sú k 30.6.

Môžeme konštatovať, že úbytok obyvateľstva za posledné roky ovplyvnil demografický rozvoj mesta Trnavy, ktorý by sa dal zabezpečiť zvýšenou migráciou obyvateľstva. Dnes sú, a najmä v blízkej budúcnosti budú dominantné ekonomické a sociálne dôvody migrácie. Dá sa však očakávať, že zníženie životnej úrovne, strata zamestnania, zdražovanie bytov a podstatná stagnácia novej bytovej výstavby budú dôvodom obmedzenia rozsahu migrácie vidieckeho obyvateľstva do miest v rámci vlastného okresu a tiež mimo územia okresu, v dôsledku čoho by sa mala podstatne spomaliť, resp. zastaviť klesajúca tendencia vo vývoji počtu obyvateľov.


* Údaje za rok 2015 sú k 30.6.


* Údaje za rok 2015 sú k 30.6.

Migrácia obyvateľov podľa okresov:
V roku 2015 (k 30.6.) sa do mesta Trnava prisťahovalo najviac obyvateľov (69%) z okresov uvedených v Tabuľke 1. Z okresu Trnava sa prisťahovalo celkom 37% obyvateľov.

Názov okresu Skratka Počet prisťahovaných obyvateľov
Mužov Žien Spolu
Trnava TT 92 99 191
Galanta GA 14 20 34
Bratislava (I - V) BA 14 18 32
Hlohovec HC 15 14 29
mimo SR   14 11 25
Piešťany PN 10 11 21
Prievidza PD 5 7 12
Pezinok PK 3 8 11
Tabuľka 1 - Najväčší počet prisťahovaných obyvateľov v roku 2015 (k 30.6.) podľa okresov

V roku 2015 (k 30.6.) sa z mesta Trnava odsťahovalo najviac obyvateľov (88%) do okresov uvedených v Tabuľke 2. Do okresu Trnava sa odsťahovalo celkom 57% obyvateľov.

Názov okresu Skratka Počet odsťahovaných obyvateľov
Mužov Žien Spolu
Trnava TT 179 165 344
Bratislava (I - V) BA 27 31 58
mimo SR   24 20 44
Piešťany PN 13 15 28
Galanta GA 12 7 19
Pezinok PK 6 9 15
Hlohovec HC 7 7 14
Senec SC 4 7 11
Tabuľka 2 - Najväčší počet odsťahovaných obyvateľov v roku 2015 (k 30.6.) podľa okresov

Údaje k 30.6.2015 sú spresnené zápisom zmien vykonaných po 1.7.2015

Údaje spracoval: odbor územného rozvoja a koncepcií
Zdroj údajov: MsÚ Trnava - ohlasovňa pobytov

Za obsahovú stránku tejto sekcie zodpovedá odbor organizačný a vnútornej správy.

 
Chcete vedieť, čo je nové?