Mesto Trnava

Demografia mesta Trnava k 30.6.2016

Počet obyvateľov mesta Trnava k 30.6.2016: 63 865
Hustota: 893 obyvateľov na km2
Zmeny počtu obyvateľov v roku 2016 (k 30.6.):
Narodených: 357
Zomrelých: 297
Prisťahovaných: 529
Odsťahovaných: 720
Celkový rozdiel: -131


* Údaje za rok 2016 sú k 30.6.

 

Môžeme konštatovať, že úbytok obyvateľstva za posledné roky ovplyvnil demografický rozvoj mesta Trnavy, ktorý by sa dal zabezpečiť zvýšenou migráciou obyvateľstva. Dnes sú, a najmä v blízkej budúcnosti budú dominantné ekonomické a sociálne dôvody migrácie. Dá sa však očakávať, že zníženie životnej úrovne, strata zamestnania, zdražovanie bytov a podstatná stagnácia novej bytovej výstavby budú dôvodom obmedzenia rozsahu migrácie vidieckeho obyvateľstva do miest v rámci vlastného okresu a tiež mimo územia okresu, v dôsledku čoho by sa mala podstatne spomaliť, resp. zastaviť klesajúca tendencia vo vývoji počtu obyvateľov.


* Údaje za rok 2016 sú k 30.6.


* Údaje za rok 2016 sú k 30.6.

 

Migrácia obyvateľov podľa okresov:
V roku 2016 (k 30.6.) sa do mesta Trnava prisťahovalo najviac obyvateľov (69%) z okresov uvedených v Tabuľke 1. Z okresu Trnava sa prisťahovalo celkom 40% obyvateľov.

Názov okresu Skratka Počet prisťahovaných obyvateľov
Mužov Žien Spolu
Trnava TT 90 122 212
Hlohovec HC 17 19 36
Bratislava (I - V) BA 15 19 34
mimo SR   8 13 21
Piešťany PN 6 13 19
Galanta GA 8 8 16
Pezinok PK 6 7 13
Senec SC 6 6 12
Tabuľka 1 - Najväčší počet prisťahovaných obyvateľov v roku 2016 (k 30.6.) podľa okresov

V roku 2016 (k 30.6.) sa z mesta Trnava odsťahovalo najviac obyvateľov (88%) do okresov uvedených v Tabuľke 2. Do okresu Trnava sa odsťahovalo celkom 62% obyvateľov.

Názov okresu Skratka Počet odsťahovaných obyvateľov
Mužov Žien Spolu
Trnava TT 227 223 450
Bratislava (I - V) BA 24 26 50
Galanta GA 14 16 30
mimo SR   14 13 27
Hlohovec HC 13 13 26
Pezinok PK 10 9 19
Piešťany PN 7 10 17
Senec SC 10 3 13
Tabuľka 2 - Najväčší počet odsťahovaných obyvateľov v roku 2016 (k 30.6.) podľa okresov

Údaje k 30.6.2016 sú spresnené zápisom zmien vykonaných po 1.7.2016

Údaje spracoval: odbor územného rozvoja a koncepcií
Zdroj údajov: MsÚ Trnava - ohlasovňa pobytov

Za obsahovú stránku tejto sekcie zodpovedá odbor organizačný a vnútornej správy.

 
Chcete vedieť, čo je nové?