Mesto Trnava

Demografia mesta Trnava k 30.6.2017

    Počet obyvateľov mesta Trnava k 30.6.2017:
    Hustota obyvateľov na km2:
 
    Zmeny počtu obyvateľov v roku 2017 (k 30.6.):
    Narodených:
    Zomrelých:
    Prisťahovaných:
    Odsťahovaných:
    Celkový rozdiel:
 64 252
      898
 
 
      382
      299
      511
      717
     -123


* Údaje za rok 2017 sú k 30.6.


* Údaje za rok 2017 sú k 30.6.

Môžeme konštatovať, že úbytok obyvateľstva za posledné roky ovplyvnil demografický rozvoj mesta Trnavy, ktorý by sa dal zabezpečiť zvýšenou migráciou obyvateľstva. Dnes sú, a najmä v blízkej budúcnosti budú dominantné ekonomické a sociálne dôvody migrácie. Dá sa však očakávať, že zníženie životnej úrovne, strata zamestnania, zdražovanie bytov a podstatná stagnácia novej bytovej výstavby budú dôvodom obmedzenia rozsahu migrácie vidieckeho obyvateľstva do miest v rámci vlastného okresu a tiež mimo územia okresu, v dôsledku čoho by sa mala podstatne spomaliť, resp. zastaviť klesajúca tendencia vo vývoji počtu obyvateľov.


* Údaje za rok 2017 sú k 30.6.


* Údaje za rok 2017 sú k 30.6.

 

Migrácia obyvateľov podľa okresov:
V prvej polovici roku 2017 sa do mesta Trnava prisťahovalo najviac obyvateľov (70%) z okresov uvedených v Tabuľke 1. Z okresu Trnava sa prisťahovalo celkom 43% obyvateľov.

Názov okresu
Skratka
Počet prisťahovaných obyvateľov
Mužov
Žien
Spolu
Trnava
mimo SR
Bratislava (I - V)
Hlohovec
Galanta
Piešťany
Senica
Myjava
TT
 
BA
HC
GA
PN
SE
MY
102
16
13
11
10
7
7
2
118
21
14
13
6
9
5
7
220
37
27
24
16
16
12
9
Tabuľka 1 - Najväčší počet prisťahovaných obyvateľov v prvom polroku 2017 podľa okresov
 
 

V prvej polovici roku 2017 sa z mesta Trnava odsťahovalo najviac obyvateľov (88%) do okresov uvedených v Tabuľke 2. Do okresu Trnava sa odsťahovalo celkom 60% obyvateľov.

Názov okresu Skratka Počet odsťahovaných obyvateľov
Mužov Žien Spolu
Trnava
Bratislava (I - V)
Pezinok
mimo SR
Galanta
Senec
Hlohovec
Piešťany
TT
BA
PK
 
GA
SC
HC
PN
204
28
16
10
11
10
10
7
229
28
13
18
13
14
13
7
433
56
29
28
24
24
23
14

Tabuľka 2 - Najväčší počet odsťahovaných obyvateľov v prvom polroku 2017 podľa okresov

 

Údaje k 30.6.2017 sú spresnené zápisom zmien vykonaných po 1.7.2017

Údaje spracoval: odbor územného rozvoja a koncepcií
Zdroj údajov: MsÚ Trnava - ohlasovňa pobytov

Za obsahovú stránku tejto sekcie zodpovedá odbor organizačný a vnútornej správy.

 
Chcete vedieť, čo je nové?