Mesto Trnava

Demografia mesta Trnava k 31.12.2014

Počet obyvateľov mesta Trnava k 31.12.2014: 64 729
Hustota: 905 obyvateľov na km2
Zmeny počtu obyvateľov v roku 2014:
Narodených: 669
Zomrelých: 573
Prisťahovaných: 948
Odsťahovaných: 1308
Celkový rozdiel: -264

Môžeme konštatovať, že úbytok obyvateľstva za posledné roky ovplyvnil demografický rozvoj mesta Trnavy, ktorý by sa dal zabezpečiť zvýšenou migráciou obyvateľstva. Dnes sú, a najmä v blízkej budúcnosti budú dominantné ekonomické a sociálne dôvody migrácie. Dá sa však očakávať, že zníženie životnej úrovne, strata zamestnania, zdražovanie bytov a podstatná stagnácia novej bytovej výstavby budú dôvodom obmedzenia rozsahu migrácie vidieckeho obyvateľstva do miest v rámci vlastného okresu a tiež mimo územia okresu, v dôsledku čoho by sa mala podstatne spomaliť, resp. zastaviť klesajúca tendencia vo vývoji počtu obyvateľov.

Migrácia obyvateľov podľa okresov:
V roku 2014 sa do mesta Trnava prisťahovalo najviac obyvateľov (68%) z okresov uvedených v Tabuľke 1. Z okresu Trnava sa prisťahovalo celkom 35% obyvateľov.

Názov okresu Skratka Počet prisťahovaných obyvateľov
Mužov Žien Spolu
Trnava TT 151 184 335
Hlohovec HC 33 35 68
Bratislava (I - V) BA 20 34 54
Galanta GA 19 26 45
Piešťany PN 14 23 37
mimo SR   19 17 36
Pezinok PK 13 7 20
Malacky MA 8 9 17
Senec SC 9 8 17
Považská Bystrica PB 8 7 15
Tabuľka 1 - Najväčší počet prisťahovaných obyvateľov v roku 2014 podľa okresov

V roku 2014 sa z mesta Trnava odsťahovalo najviac obyvateľov (87%) do okresov uvedených v Tabuľke 2. Do okresu Trnava sa odsťahovalo celkom 56% obyvateľov.

Názov okresu Skratka Počet odsťahovaných obyvateľov
Mužov Žien Spolu
Trnava TT 364 373 737
Bratislava (I - V) BA 37 48 85
Galanta GA 28 37 65
Hlohovec HC 29 36 65
mimo SR   26 38 64
Piešťany PN 26 19 45
Senec SC 18 10 28
Pezinok PK 11 16 27
Senica SE 7 9 16
Levice LV 7 5 12
Tabuľka 2 - Najväčší počet odsťahovaných obyvateľov v roku 2014 podľa okresov

Údaje k 31.12.2014 sú spresnené zápisom zmien vykonaných po 1.1.2015

Údaje spracoval: odbor územného rozvoja a koncepcií
Zdroj údajov: MsÚ Trnava - ohlasovňa pobytov

Za obsahovú stránku tejto sekcie zodpovedá odbor organizačný a vnútornej správy.

 
Chcete vedieť, čo je nové?