Mesto Trnava

Demografia mesta Trnava k 31.12.2015

Počet obyvateľov mesta Trnava k 31.12.2015: 64 439
Hustota: 901 obyvateľov na km2
Zmeny počtu obyvateľov v roku 2015 (k 31.12.):
Narodených: 673
Zomrelých: 617
Prisťahovaných: 986
Odsťahovaných: 1 229
Celkový rozdiel: -187

Môžeme konštatovať, že úbytok obyvateľstva za posledné roky ovplyvnil demografický rozvoj mesta Trnavy, ktorý by sa dal zabezpečiť zvýšenou migráciou obyvateľstva. Dnes sú, a najmä v blízkej budúcnosti budú dominantné ekonomické a sociálne dôvody migrácie. Dá sa však očakávať, že zníženie životnej úrovne, strata zamestnania, zdražovanie bytov a podstatná stagnácia novej bytovej výstavby budú dôvodom obmedzenia rozsahu migrácie vidieckeho obyvateľstva do miest v rámci vlastného okresu a tiež mimo územia okresu, v dôsledku čoho by sa mala podstatne spomaliť, resp. zastaviť klesajúca tendencia vo vývoji počtu obyvateľov.

Migrácia obyvateľov podľa okresov:
V roku 2015 sa do mesta Trnava prisťahovalo najviac obyvateľov (68%) z okresov uvedených v Tabuľke 1. Z okresu Trnava sa prisťahovalo celkom 38% obyvateľov.

Názov okresu Skratka Počet prisťahovaných obyvateľov
Mužov Žien Spolu
Trnava TT 176 202 378
Bratislava (I - V) BA 29 29 58
Galanta GA 22 28 50
Hlohovec HC 26 23 49
mimo SR   22 20 42
Piešťany PN 17 22 39
Pezinok PK 12 20 32
Nitra NR 7 12 19
Tabuľka 1 - Najväčší počet prisťahovaných obyvateľov v roku 2015 podľa okresov

V roku 2015 sa z mesta Trnava odsťahovalo najviac obyvateľov (86%) do okresov uvedených v Tabuľke 2. Do okresu Trnava sa odsťahovalo celkom 55% obyvateľov.

Názov okresu Skratka Počet odsťahovaných obyvateľov
Mužov Žien Spolu
Trnava TT 345 332 677
Bratislava (I - V) BA 51 62 113
mimo SR   39 37 76
Hlohovec HC 20 26 46
Galanta GA 23 20 43
Piešťany PN 18 20 38
Pezinok PK 14 20 34
Senec SC 15 19 34
Tabuľka 2 - Najväčší počet odsťahovaných obyvateľov v roku 2015 podľa okresov

Údaje k 31.12.2015 sú spresnené zápisom zmien vykonaných po 1.1.2016

Údaje spracoval: odbor územného rozvoja a koncepcií
Zdroj údajov: MsÚ Trnava - ohlasovňa pobytov

Za obsahovú stránku tejto sekcie zodpovedá odbor organizačný a vnútornej správy.

 
Chcete vedieť, čo je nové?