Mesto Trnava

Demografia mesta Trnava k 31.12.2016

Počet obyvateľov mesta Trnava k 31.12.2016: 64 295
Hustota: 899 obyvateľov na km2
Zmeny počtu obyvateľov v roku 2016 (k 31.12.):
Narodených: 732
Zomrelých: 570
Prisťahovaných: 1078
Odsťahovaných: 1356
Celkový rozdiel: -116

Môžeme konštatovať, že úbytok obyvateľstva za posledné roky ovplyvnil demografický rozvoj mesta Trnavy, ktorý by sa dal zabezpečiť zvýšenou migráciou obyvateľstva. Dnes sú, a najmä v blízkej budúcnosti budú dominantné ekonomické a sociálne dôvody migrácie. Dá sa však očakávať, že zníženie životnej úrovne, strata zamestnania, zdražovanie bytov a podstatná stagnácia novej bytovej výstavby budú dôvodom obmedzenia rozsahu migrácie vidieckeho obyvateľstva do miest v rámci vlastného okresu a tiež mimo územia okresu, v dôsledku čoho by sa mala podstatne spomaliť, resp. zastaviť klesajúca tendencia vo vývoji počtu obyvateľov.

 

Migrácia obyvateľov podľa okresov:
V roku 2016 sa do mesta Trnava prisťahovalo najviac obyvateľov (64%) z okresov uvedených v Tabuľke 1. Z okresu Trnava sa prisťahovalo celkom 35% obyvateľov.

Názov okresu Skratka Počet prisťahovaných obyvateľov
Mužov Žien Spolu
Trnava TT 167 210 377
Hlohovec HC 29 41 70
Bratislava (I - V) BA 31 37 68
Galanta GA 25 21 46
mimo SR   20 20 40
Piešťany PN 13 26 39
Pezinok PK 11 13 24
Senec SC 10 14 24
Tabuľka 1 - Najväčší počet prisťahovaných obyvateľov v roku 2016 podľa okresov

V roku 2016 sa z mesta Trnava odsťahovalo najviac obyvateľov (88%) do okresov uvedených v Tabuľke 2. Do okresu Trnava sa odsťahovalo celkom 61% obyvateľov.

Názov okresu Skratka Počet odsťahovaných obyvateľov
Mužov Žien Spolu
Trnava TT 399 429 828
Bratislava (I - V) BA 46 54 100
mimo SR   29 39 68
Hlohovec HC 33 29 62
Galanta GA 21 22 43
Pezinok PK 16 17 33
Piešťany PN 17 15 32
Senec SC 17 7 24
Tabuľka 2 - Najväčší počet odsťahovaných obyvateľov v roku 2016 podľa okresov

Údaje k 31.12.2016 sú spresnené zápisom zmien vykonaných po 1.1.2017

Údaje spracoval: odbor územného rozvoja a koncepcií
Zdroj údajov: MsÚ Trnava - ohlasovňa pobytov

Za obsahovú stránku tejto sekcie zodpovedá odbor organizačný a vnútornej správy.

 
Chcete vedieť, čo je nové?