Dotačný systém mesta

Súťaž o dotácie na rok 2019 z jednotlivých programov budúcoročného rozpočtu mesta

Mesto Trnava vyhlasuje súťaž o získanie dotácií pre rok 2018 na aktivity v nasledujúcich oblastiach:

Na tento účel vyčlenila mestská samospráva v rozpočte mesta spolu 154 853 eur.

Žiadosti o získanie dotácií je potrebné doručiť do 16. februára 2018 na adresu Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava.

Vzorové tlačivá sú zverejnené na internetovej stránke mesta www.trnava.sk.

Každá žiadosť musí povinne spĺňať kritériá v zmysle VZN č. 482, ktorým sa určuje metodika poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Trnavy.

  Zúčtovanie dotácie poskytnutej mestom Trnava v roku 2018


UPOZORNENIE:

V zmysle VZN č. 482 každý subjekt môže predložiť v jednom roku maximálne dve žiadosti o dotáciu, bez ohľadu na oblasti, do ktorých sú žiadosti zamerané, pričom účel týchto žiadostí nesmie byť rovnaký. V prípade doručenia viacerých žiadostí než je uvedené v predchádzajúcej vete od jedného subjektu, bude tento uchádzač vyradený zo súťaže.


Dotácia sa neposkytuje žiadateľovi, ktorý:

  • v predchádzajúcom roku použil poskytnutú dotáciu na iný účel, ako bolo stanovené v zmluve
  • v predchádzajúcom roku nepredložil zúčtovanie dotácie v súlade s VZN
  • v predchádzajúcom roku nedodržal zmluvné podmienky o poskytnutí dotácie


Informácie k dotáciám a darom za jednotlivé oblasti poskytnú:


Zoznam žiadostí o dotácie za rok 2018


 

Kľúčové slová