Podnikateľ

Druhé pracovné stretnutie so starostami obcí trnavského mikroregiónu

Druhé pracovné stretnutie v rámci projektu CircUse „Circular flow land use management – Manažment opätovného funkčného využitia územia“ sa konalo dňa 26. októbra 2011 v zasadacej miestnosti na radnici mesta Trnava. Pozvanie prijali starostovia obcí trnavského mikroregiónu, ktorí spolupôsobia v danom projekte. (Jaslovské Bohunice, Šelpice, Zvončín, Hrnčiarovce nad Parnou, Ružindol, Biely Kostol, Voderady, Zeleneč, Suchá nad Parnou, Zavar, Bohdanovce nad Trnavou, Majcichov a Špačince ako aj vedenie Mesta Trnava, zástupcovia Trnavského samosprávneho kraja a Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Pracovné stretnutie otvoril primátor mesta Trnava pán Ing. Vladimír Butko.
Cieľom pracovného stretnutia bolo oboznámenie sa so spoločnou stratégiou manažmentu opätovného funkčného využitia územia Trnavy a okolia v oblasti rozvoja turizmu, športu a rekreácie. Na stretnutí sa prezentovali materiály starostom 13 obcí.

Následne Doc. Dr. D. Petríková, PhD. zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave oboznámila zúčastnených o využití výstupov projektu CircUse pre podporu rozvoja Trnavy a okolia a podotkla, že obsahom celého rokovania bolo oboznámenie sa s územiami boli vybraté, ktoré sú aktuálne preto, a tým pádom sa dostanú do európskeho priestoru.
Ing. arch. Milan Horák z odboru územného rozvoja a koncipcií, podotkol, že snahou tohto projektu je dokázať, predložiť návrh proporciálneho trvalo udržateľného rozvoja celého tohto mikroregiónu, ktorý spadá pod Trnavu a jej najbližších 13 obcí.
Možnosti spoločného postupu pri realizácii stratégie rozvoja Trnavy a okolia v oblasti rozvoja turizmu, športu a rekreácie predstavil Prof. Ing. arch. M. Finka, PhD.

Program pracovného stretnutia tvorili témy zamerané na východiská spoločnej stratégie zamerané na rozvoj Trnavy a okolia v oblasti rozvoja turizmu, športu a rekreácie. Mesto Trnava má v tejto oblasti konkrétne predstavy.

Podľa M. Horáka v oblasti kultúry ide o využitie pamiatkových objektov pre zriadenie pamätných izieb, prípadne múzeí. A tak isto v oblasti športu pre rozvoj jednotlivých druhov športových aktivít, či už je to rybárstvo, poľovníctvo prípadne chovateľstvo. Čo sa týka cestovného ruchu, tak v našom záujme je vytvoriť také podmienky, aby cestovný ruch nebol iba jednodňový, ale aby sme dokázali v rámci Trnavy a najbližšieho okolia udržať návštevníkov na väčší časový priestor.

Na báze zmapovania vhodných lokalít v rámci projektu bude možné prijať spoločnú stratégiu ich využitia a marketingu pre potenciálnych domácich i zahraničných investorov.

 
Chcete vedieť, čo je nové?