Mesto Trnava

Dvojkolový proces výberu projektov

 Dvojkolový proces pozostáva z nasledovných častí:

1. kolo

    Vyhlásenie výzvy na predkladanie projektových zámerov jej zverejnením na webovom sídle RO/SO;
    Žiadateľ predkladá PZ v lehote na predloženie PZ určenej vo výzve na predkladanie PZ a vo forme a s obsahom uvedeným vo výzve;
    Predložený PZ je následne predmetom posúdenia PZ;
    Vyhodnotenie výzvy na predkladanie PZ;


2. kolo

    Vyhlásenie výzvy na predkladanie Žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP) jej zverejnením na webovom sídle RO /SO;
    Predloženie ŽoNFP v lehote na predloženie ŽoNFP určenej vo výzve na predkladanie ŽoNFP a vo forme a s obsahom uvedeným v kap. 3.4 tejto príručky resp. uvedeným vo výzve na predkladanie ŽoNFP;
    Predložená ŽoNFP je následne predmetom administratívneho overenia, odborného hodnotenia a výberu ŽoNFP (viď kap. 4);
    Vyhodnotenie výzvy na predkladanie ŽoNFP.
 

Výzvy na predkladanie projektových zámerov

 

Informácia o adrese na doručenie projektových zámerov

Žiadateľ v zmysle identifikácie mestskej funkčnej oblasti Trnava predkladá PZ Sprostredkovateľskému orgánu pre IROP v písomnej papierovej forme vrátane všetkých príloh a v elektronickej forme podľa pokynov uvedených v Príručke pre žiadateľa na adresu Sprostredkovateľského orgánu pre IROP:
Mesto Trnava
Sprostredkovateľský orgán pre IROP
Trhová 3
917 71  Trnava

PZ je možné predložiť na SO pre IROP (na vyššie uvedenú adresu) jedným
z nasledovných spôsobov:

- osobne na podateľni SO pre IROP
- doporučenou poštovou prepravou
- kuriérskou službou.


Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok:


Často kladené otázky (FAQ)

Výzvy na výber odborných hodnotiteľov