Mesto Trnava

Finančná komisia

Finančná komisia predkladá návrhy pri zostavovaní rozpočtu mesta, vyjadruje sa  k rozpočtu mesta a k záverečnému účtu mesta, hodnotí rozpočtové hospodárenie a navrhuje opatrenia v oblasti hospodárenia, prerokúva žiadosti o poskytnutie úľav na atraktivite a nájomnom za prenájom nebytových priestorov v zmysle platného VZN a prejednáva žiadosti o odpustenie penále za omeškanie úhrady nájomného za nebytové a bytové priestory vo vlastníctve mesta v zmysle § 13, bodu 13. Zásad  hospodárenia a nakladania  s majetkom mesta.

Predseda:  Ing. Peter Šujan
Podpredseda:  Ing. Dušan Zaťko
Ďalší členovia: Mgr. Martin Uhlík, Mgr. Ondrej Štefánik, MUDr. Branislav Kramár
     
členovia (neposlanci): Ing. Marián Kunovský, Mgr. Peter Kozelka, Ing. Daša Nováková

Rokovací poriadok

Náplň a zásady činnosti 


+ Archív zápisníc zasadnutí Finančnej komisie

 
Chcete vedieť, čo je nové?