Mesto Trnava

Hlavný kontrolór


Kontaktné údaje:

 
Ing. Monika Černayová
 
hlavná kontrolórka mesta Trnava
 
Hlavná 1, 917 01 Trnava
tel.: 32 36 313, 0905 816 550
e-mail: monika.cernayova@trnava.sk
 
 
Postavenie hlavného kontrolóra
 
Hlavného kontrolóra volí a odvoláva mestské zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom mesta Trnava a ak zákon o obecnom zriadení neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu (zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme).
 
Hlavný kontrolór plní úlohy v zmysle § 18f zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a za svoju činnosť zodpovedá mestskému zastupiteľstvu.
 
Zúčastňuje sa na zasadnutiach mestského zastupiteľstva a mestskej rady s hlasom poradným, môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených mestským zastupiteľstvom.
 
Úlohy hlavného kontrolóra:
 • vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 18d zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
 • predkladá mestskému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v meste obvyklým,
 • vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu mesta a k návrhu záverečného účtu mesta pred jeho schválením v mestskom zastupiteľstve,
 • predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
 • predkladá mestskému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roka,
 • spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými mestu zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
 • je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada mestské zastupiteľstvo alebo primátor mesta, ak vec neznesie odklad.
   
Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti.
 
Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom alebo primátorovi mesta.
 
Kontrolnej činnosti podlieha:
 • mestský úrad
 • rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestom
 • právnické osoby, v ktorých má mesto majetkovú účasť a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom mesta alebo ktorým bol majetok mesta prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku
 • osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu mesta účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami
Rozsah kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra:
 • kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami mesta, ako aj s majetkom, ktorý mesto užíva podľa osobitných predpisov,
 • kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta,
 • kontrola vybavovania sťažností a petícií,
 • kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení mesta,
 • kontrola plnenia uznesení mestského zastupiteľstva,
 • kontrola dodržiavania interných predpisov mesta a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.
 
Kontrolná činnosť sa nevzťahuje na konanie, v ktorom v oblasti verejnej správy mesto rozhoduje o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb.
 
Útvar hlavného kontrolóra mesta Trnava
 • útvar riadi a za jeho činnosť zodpovedá hlavná kontrolórka,
 • zabezpečuje odborné, administratívne a organizačné veci súvisiace s plnením úloh hlavnej kontrolórky.