Mesto Trnava

Integrovaný regionálny operačný program

Integrovaný regionálny operačný program (IROP) je programový dokument SR pre programové obdobie 2014 – 2020, ktorý bol schválený Európskou komisiou dňa 18. decembra 2014. Jeho globálnym cieľom je prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí.

Stratégia podpory IROP zohľadňuje stratégiu Európa 2020 a prispieva k plneniu jej priorít, najmä k udržateľnému a inkluzívnemu rastu a reflektujúc potreby a výzvy konkrétnych regiónov smeruje k:

  • rozvoju vybraných oblastí/komponentov podmieňujúcich kvalitu života a konkurencieschopnosť v danom území a
  • rozvoju/posilneniu hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti na regionálnej a subregionálnej úrovni ako predpokladu znižovania prehlbovania medzi a vnútroregionálnych rozdielov


Stratégia IROP spočíva v kombinácii a synergickom prepojení vhodne zvolených intervencií regionálneho a miestneho charakteru a intervencií národného charakteru ako prostriedku posilnenia kvality života a regionálnej konkurencieschopnosti, s dopadom na vyvážený územný rozvoj.

Vnútorná stratégia IROP je založená na koncepte rozvoja regionálnej konkurencieschopnosti, kľúčových výziev a príležitostí komplementárnou podporou štyroch faktorov konkurencieschopnosti regiónov SR zahrnutých v IROP: infraštruktúra, dostupné a efektívne verejné služby, podpora podnikania a tvorby pracovných miest, miestne komunity na vidieku a v mestách.


Prioritné osi Integrovaného regionálneho operačného programu

Prioritná os č. 1: Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch
Prioritná os č. 2: Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
Prioritná os č. 3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch
Prioritná os č. 4: Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie
Prioritná os č. 5: Miestny rozvoj vedený komunitou
Prioritná os č. 6: Technická pomoc

Dokument IROP


Riadiaci orgán pre IROP

Riadiacim orgánom pre IROP (RO pre IROP) je:

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Sídlo: Štefánikova 15, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
Korešpondenčná adresa: Račianska 153/A, 830 03 Bratislava  
www.mpsr.sk
 

Sprostredkovateľské orgány

Funkciu sprostredkovateľských orgánov pre IROP plnia Ministerstvo zdravotníctva SR, Ministerstvo kultúry SR, SO samosprávne kraje a SO krajské mestá.

Uznesením vlády SR č. 232/2014 zo dňa 14. mája 2014 bolo mesto Trnava určené v súlade s § 8 ods. 1 zákona o príspevku z EŠIF ako Sprostredkovateľský orgán pre IROP (SO pre IROP), ktorý bude plniť delegované úlohy v zmysle Zmluvy o vykonávaní časti úloh RO pre IROP sprostredkovateľským orgánom pre IROP.