Mesto Trnava

Kamerový systém MsP

Monitorovací kamerový systém

Mestská polícia využíva na ochranu života, zdravia a majetku občanov, ako aj iných návštevníkov mesta Trnava monitorovací bezpečnostný systém (kamery). Tieto kamery sú umiestňované predovšetkým na miestach, kde je potrebné pôsobiť preventívne na potencionálnych páchateľov deliktov. Medzi najbežnejšie delikty patria napríklad vreckové krádeže, porušovanie dopravných predpisov, vandalizmus, poškodzovanie historických pamiatok a iných objektov v meste, ale aj rušenie verejného poriadku, nočného kľudu a trestných činov.  

V súčasnosti má mesto Trnava napojených 44 kamier. Z toho 21 otočných kamier a 23 stacionárnych kamier, ktoré sú situované na miesta, kde je najväčší pohyb osôb. Najväčší počet kamier sa nachádza v centrálnej mestskej zóne – historickej časti mesta Trnava. Kamerový systém sa nachádza na sídlisku Družba, sídlisku Linčianska, ktorá má aktuálne jednu kameru, situovaná na ulicu Coburgová. Ďalšia kamera monitoruje časť autobusovej a železničnej stanice.

Kamery snímajú a nahrávajú 24 hodín denne, tieto nahrávky sa ukladajú na 15 dní, po tomto termíne sa záznam automaticky vymazáva. Nahrávky z kamier sa zväčša využívajú pre potreby orgánov činných v trestnom konaní a vydávajú sa na dožiadanie týchto orgánov.

Monitorovanie verejného priestranstva musí byť verejne známe a občania mesta Trnava sú informovaní podľa zákona. Tento priestor je riadne označený nálepkou, ktorá je umiestnená napríklad na stĺpe verejného osvetlenia, kde je monitorovacie zariadenie umiestnené. Nálepka označuje text: „Priestor sledovaný kamerovým systémom mestskej polície Trnava“.

Obsluha kamerového systému je zabezpečená zaškolenými pracovníkmi chránenej dielne (hendikepovaní občania), ktorých prevádzka prebehla na základe spolupráce s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Trnave.

Obyvatelia mesta hodnotia tento systém väčšinou pozitívne a žiadali pokryť kamerovým systémom aj iné lokality.

  Kamerový systém.pdf