Mesto Trnava

Komisia stavebná, územného plánovania a dopravy

Komisia stavebná, územného plánovania a dopravy posudzuje, iniciuje a kontroluje investičnú výstavbu, rekonštrukcie a dodržiavanie platných noriem v oblasti stavebného zákona. Zaujíma stanoviská k zmenám v organizácii dopravy zásadného významu vo vzťahu k územnému plánu, generálnemu dopravnému plánu a ďalším územno-plánovacím a dopravno–inžinierskym dokumentáciám.

Predseda: Adam Peciar
Podpredseda: Mgr. Magdaléna Eliášová
Ďalší členovia: PhDr. Šimon Štefunko, Ing. Dušan Zaťko, Mgr. Ľuboš Kollár,  Mgr. Tatiana Vavrová,  Mgr. Stanislav Hric, Mgr. Rastislav Mráz


Členovia (neposlanci):
 

Zasadnutia komisie v zmysle Rokovacieho poriadku komisie sú neverejné. Informácie pre verejnosť z rokovania komisie poskytuje komisia v rozsahu ustanovenom zákonom NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


+ Archív zápisníc zasadnutí Komisie stavebnej, územného plánovania a dopravy

 
Chcete vedieť, čo je nové?