Mesto Trnava

Komisie_archiv


Komisie sú zriaďované v zmysle § 15 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov mestským zastupiteľstvom ako stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Sú zložené z poslancov mestského zastupiteľstva a ďalších osôb zvolených mestským zastupiteľstvom. Čo do počtu sú zriaďované diferencovane, v závislosti od počtu poslancov mestského zastupiteľstva a ďalších osôb. Vo volebnom období 2014 - 2018 sú ustanovené tieto stále komisie:

 
Chcete vedieť, čo je nové?