Mesto Trnava

Komunálny odpad

Druhy odpadu

  • Komunálny odpad je odpad z domácností vznikajúci na území obce pri činnosti fyzických osôb a odpad podobného charakteru vznikajúci pri činnosti fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb a pri činnosti obce z čistenia verejných komunikácií a priestranstiev
  • Bioodpad je odpad z domácnosti napr. zvyšky z čistenia ovocia, zeleniny, zvyšky potravín alebo nekonzumné potraviny, ale i potravinami znečistený papier, servítky, taktiež odpad zo záhrad, parkov, cintorínov, tzv. zelený odpad (napr. konáre, lístie, kvety, pokosená tráva, burina a pod.).
  • Veľkorozmerný odpad je odpad z domácností, ktorý sa pre svoju veľkosť alebo neforemnosť nezmestí do smetnej nádoby na komunálny odpad (napr. nábytok).
  • Drobný stavebný odpad je odpad pochádzajúci z drobných rekonštrukcií bytov a rodinných domov, na ktoré nie je treba stavebné povolenie. Ide najmä o zeminu a kamenivo, zvyšky muriva, betónu, odpad z rekonštrukcie bytového jadra a pod.
  • Separovaný zber odpadu je zber vytriedených zložiek z komunálneho odpad (druhotných surovín), ktoré môžu byť po spracovaní vrátené späť do výrobného cyklu.

Zber odpadu

Odpadové hospodárstvo pre mesto Trnava spravuje spoločnosť FCC Trnava, s. r. o.

Stiahnite si bezplatnú mobilnú aplikáciu Vylož smeti, ktorá vám uľahčí sledovanie termínov odvozu odpadu.


Polopodzemné kontajnery 

Družba –   Spartakovská, Vl. Clementisa, V jame – Starohájska, J. Slottu, T. Tekela, Bučianska, Tehelná, Hlboká 
 mapa 


Prednádražie –  Čajkovského, Mozartova, J. G. Tajovského, Botanická, L. V. Beethovena, Šafárikova, J. Bottu,  G. Dusíka, K. Mahra, B. Smetanu, Lomonosovova
 mapa    legenda k mape 


Linčianska - G. Goliana, Jiráskova, Mikovíniho
 mapa 


Špiglsál  –  Hospodárska  
 mapa 


Zátvor –  Novomestská
 mapa    

     
Centrum – Vajanského
 mapa


Triedený zber


>>> Články o odpadoch na trnava.sk

 

Údaje o množstve komunálnych odpadov z mesta za obdobie kalendárneho roka

2023

Komunálny odpad za rok 2023

2022

Komunálny odpad za rok 2022

2021

Komunálny odpad za rok 2021

2020

Komunálny odpad za rok 2020

Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia

2024

V zmysle zákona č.329/2018 Z.z. o  Enviromentálnom fonde a o zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je  v  meste Trnava  úroveň vytriedenia komunálneho odpadu  48,80%. 

Poplatok za uloženie odpadu na skládku pre rok 2024 je 18 € za tonu

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov bola vypočítaná z údajov z evidencie o druhoch a množstve odpadu a nakladaním s ním za rok 2023.

2023

V zmysle zákona č.329/2018 Z.z. o  Enviromentálnom fonde a o zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je  v  meste Trnava  úroveň vytriedenia komunálneho odpadu  47,37%.

Poplatok za uloženie odpadu na skládku pre rok 2023 je 18 € za tonu

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov bola vypočítaná z údajov z evidencie o druhoch a množstve odpadu a nakladaním s ním za rok 2022.

2022

V zmysle zákona č.329/2018 Z.z. o  Enviromentálnom fonde a o zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je  v  meste Trnava  úroveň vytriedenia komunálneho odpadu  46,31%.

Poplatok za uloženie odpadu na skládku pre rok 2022 je 18 € za tonu. 

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov bola vypočítaná z údajov z evidencie o druhoch a množstve odpadu a nakladaním s ním za rok 2021.

2021

V zmysle zákona č.329/2018 Z. z. o Enviromentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je v meste Trnava úroveň vytriedenia komunálneho odpadu 40,75 %.  
Poplatok za uloženie odpadu na skládku pre rok 2021 je 18 € za tonu. 
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov bola vypočítaná z údajov z evidencie o druhoch a množstve odpadu a nakladaním s ním za rok 2020.
 

2020

V zmysle zákon č.329/2018 Z.z. o  Enviromentálnom fonde a o zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  je v meste Trnava úroveň vytriedenia komunálneho odpadu je 43,57 %.  Poplatok za uloženie odpadu na skládku pre rok 2020 je 12 € za tonu.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov bola vypočítaná z údajov z evidencie o druhoch a množstve odpadu a nakladaním s ním za rok 2019.

2019

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019 bola 46,55 %.
Poplatok za uloženie odpadu na skládku pre rok 2019 bol 7 € za tonu.

 

Súvisiaci obsah