Mesto Trnava

Komunálny odpad

Spoločnosť spravujúca odpadové hospodárstvo pre mesto Trnava:

 

  Harmonogram výsypu malých smetných nádob

  Označovanie obalov

  Zoznam ulíc_textil

  Zoznam ulíc_elektroodpad

Triedený zber _bližšie informácie

Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia
 
Mesto Trnava v súlade s ust. § 4 ods. 6 zákona č.329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje v lehote do 28. februára príslušného kalendárneho roka informáciu o úrovni  vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok. 

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov bola vypočítaná z údajov z evidencie o druhoch a množstve odpadu a nakladaním s ním za rok 2018.
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2018 je 46,55 %.
 

 
Chcete vedieť, čo je nové?