Mesto Trnava

Komunitné centrum Coburgova

Od 1. 6. 2005 až doteraz v lokalite Coburgova, Trnava úspešne pôsobí komunitné centrum zriadené Mestom Trnava, ktorého aktivity a prevádzka sú podporované z prostriedkov grantu Fondu sociálneho rozvoja a prostriedkov Mesta Trnava. Činnosť KC t. č. zabezpečujú traja odborne spôsobilí pracovníci (jeden terénny sociálny pracovník, dvaja asistenti terénneho sociálneho pracovníka), ktorí absolvovali tréning Terénna sociálna práca v rozsahu 72 hodín, z toho sú dvaja vysokoškolsky vzdelaní v odbore sociálna práca a sociálna práca so zameraním na rómsku spoločnosť.

Komunitné centrum v Trnave
Coburgova 26, Trnava
tel. 033-3236 281, 0917 635 980


Za najvýznamnejšie doterajšie výsledky KC v spolupráci s Mestským úradom a externou firmou považujeme zrealizovanie Mestského detského ihriska za aktívnej účasti samotných Rómov z Coburgovej na výkopových prácach a osadzovaní jednotlivých komponentov (hojdačky, preliezky atď). Ďalší úspech KC v osvetovej činnosti v oblasti zamestnania sa javí v aktívnom prístupe Rómov pri hľadaní si zamestnania prostredníctvom pracovných agentúr. Za dôležité považujeme spomenúť i spoluprácu KC s detskými pediatrami. V tejto oblasti sme dosiahli zvýšený záujem zo strany rodičov o zdravotný stav svojich detí a povinné očkovanie maloletých detí. V rámci zlepšenia životného prostredia sa KC podarilo spoluúčasťou Rómov z Coburgovej zlikvidovať tri veľké dlhodobé skládky domového odpadu v blízkostí obydlí, priebežne sledujeme pravidelný vývoz dlhodobého odpadu, čím sa zabraňuje tvoreniu skládok domového odpadu.

Špecifické ciele:
- zlepšenie životnej situácie a integrácia sociálne vylúčených skupín obyvateľov najmä marginalizovaných rómskych komunít s ohľadom na ich špecifické potreby a podmienky prostredníctvom nevyhnutnej osobitnej pomoci so zameraním na zvýšenie ich aktivity a na preberanie zodpovednosti za riešenie svojej situácie,
- zvýšenie sociálnej mobility klienta,
- zníženie sociálnej deprivácie prostredníctvom permanentnej sociálnej práce v prirodzenom rodinnom prostredí,
- integrácia Rómov na trh práce, zvýšenie nezávislosti od iných,
- integrácia sociálne vylúčenej marginalizovanej rómskej komunity do majority s ohľadom na jej špecifické potreby, vzájomné zvyšovanie senzibilácie,
- predchádzanie vzniku krízových situácií v rodine, ochrana práv a právom chránených záujmov detí, predchádzanie prehlbovaniu a opakovaniu porúch psychického vývinu, fyzického vývinu a sociálneho vývinu detí a plnoletých fyzických osôb a zamedzenie nárastu sociálno – patologických javov

Doterajšie úspechy Komunitného centra
• dosiahlo sa zlepšenie školskej dochádzky, znížila sa miera záškoláctva,
• rozvinula sa spolupráca s detskými pediatrami, dosiahnuté 100 %-né povinné očkovanie detí,
• bolo zaznamenané zlepšenie správania sa detí a mládeže voči dospelým,
• došlo k poklesu kriminality (pokles priestupkov za rýchlu jazdu, jazdu bez vodičského oprávnenia, krádeží),
• nadviazala sa spolupráca so Sociálnou poisťovňou (odhlášky, prihlášky na materskú dovolenku),
• KC spolupracuje s detskými domovmi v Trnavskom kraji pri zabezpečovaní návratu detí z ústavnej starostlivosti do rodín,
• pracovníci KC poskytujú pracovné poradenstvo – príprava klientov na pracovný pohovor,
• sprevádzanie klientov do inštitúcií (ÚPSVaR, zdravotné poisťovne a pod.),
• organizovanie stretnutí s požiarnikmi pri zamedzovaní požiarov a likvidácii čiernych skládok.
 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.
www.fsr.gov.sk / www.esf.gov.sk