Mesto Trnava

Kontakty SO pre IROP

Sídlo

Sprostredkovateľský orgán  pre IROP
Mesto Trnava
Trhová 3, 917 71 Trnava

Pracovisko SO pre IROP

Mestský úrad v Trnave
Trhová 3, 917 71 Trnava
e-mail: soirop@trnava.sk
Tel. 033 3236 324
www.trnava.sk

Zamestnanci

Ing. Lucia Tessényiová
vedúca SO pre IROP
e-mail: lucia.tessenyiova@trnava.sk
tel.: 033 3236 324

Kontakt na Riadiaci orgán pre IROP

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Sídlo: Štefánikova 15, 811 05 Bratislava, Slovenská republika
Korešpondenčná adresa: Račianska 153/A, 830 03 Bratislava

https://www.mirri.gov.sk/mpsr/irop-programove-obdobie-2014-2020/