Podnikateľ

Land urbia

Vedúci odboru územného rozvoja a koncepcií Ing. arch. Milan Horák sa zúčastnil v dňoch 18. – 21. apríla 2013 výstavy a vedeckej odbornej konferencie „LAND URBIA“ spojenej s diskusiou na tému: „Plánovanie k rozvoju identity územia“. Prvý deň bol venovaný legislatívnym normám – stavebný zákon, nasledujúci deň bol venovaný diskusii a zamysleniu sa nad identitou územia – pojem, trendy, riešenia, príklady, metodika uplatnenia. Prednáškový deň bol zameraný na prezentácie pozitívnych príkladov ochrany a záchrany identity územia.

Revitalizáciu brownfieldov a greenfieldov v trnavskom mikrorgióne sa mesto Trnava snaží podporiť cez implementáciu projektu CircUse, v ktorom má mesto Trnava slovenské zastúpenie ako partner projektu zo Slovenska.

V rámci diskusie Mesto Trnava požiadalo o navrhnutie novely stavebného zákona podľa vzoru Českej republiky, kde zmena územného plánu vyžaduje záber a  musí byť odôvodnená, že už nie je možné realizovať danú funkciu v rámci zastavaného územia. Tento podnet mesto Trnava predložilo aj národnej organizácii Združenie miest a obcí Slovenska.

OURK pripravuje v rámci územného plánu mesta Trnava samostatný výkres brownfieldov nachádzajúcich sa priamo v meste.

 
Chcete vedieť, čo je nové?