Mesto Trnava

Mestská rada

Postavenie mestskej rady vychádza z § 14 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Čl. 17 Štatútu mesta Trnavy. Mestská rada je iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom mestského zastupiteľstva. Zároveň plní funkciu poradného orgánu primátora. Tvorí ju najviac jedna tretina poslancov mestského zastupiteľstva, pričom v jej zložení sa prihliada na zastúpenie politických strán v mestskom zastupiteľstve. Mestská rada mesta Trnavy vo volebnom období 2022 - 2026 má 10 členov a boli za nich zvolení títo poslanci:

 • Mgr. Tatiana Vavrová
 • PhDr. Eva Nemčovská, PhD., MPH
 • Mgr. Tibor Pekarčík
 • Ing. Andrej Farkaš
 • Juraj Fuzák
 • Ing. Dušan Zaťko
 • PhDr. Katarína Ďurková, PhD.
 • Bc. Marcel Krajčo
 • PhDr. Miloš Krištofík
 • Mgr. Rastislav Mráz 
   

Kontakty na poslancov

Rokovací poriadok

 

Súvisiaci obsah