Podnikateľ

TTIP - Trnava Industrial Park


FOR ENGLISH VERSION CLICK HERE 
 

Projekt TTIP - Trnava Industrial Park Trnava vznikol na základe strategického rozvojového zámeru mesta vybudovať zázemie pre prilákanie investícií v oblasti výskumu, vývoja, konštrukcií, výroby a skúšok prototypov, ktoré si vyžadujú oveľa viac, ako kvalitnú dopravnú infraštruktúru a voľné pracovné príležitosti, ktoré boli základnou podmienkou príchodu investorov hlavne z oblasti montáže. Okrem špičkových nebytových priestorov budú nájomcom poskytované ďalšie služby najmä v oblasti prípravy a implementácie projektov v rámci finančných prostriedkov EU, ako aj spoločných školiacich aktivít ich zamestnancov. Projekt bol finančne podporený prostredníctvom nenávratného finančného príspevku z operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, Opatrenie: 1.2 Podpora spoločných služieb, Podopatrenie: Podpora budovania hnedých priemyselných parkov, kód Výzvy: KaHR-12VS-0801.


Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast