Mesto Trnava

miniTrnava - PRAVIDLÁ HRY

>> o projekte

>> Facebooková stránka

>> pravidlá hry

>> často kladené otázky a čo si vziať so sebou

>> dôležité informácie pre rodičov

>> partneri

>> informovanie o použití osobných údajov

 

 

 


1.    Vstup do hry a začiatok hry

Hra na mesto je určená deťom vo veku od 8 do 15 rokov. Ak sa chceš zapojiť do hry, musíš vedieť čítať, písať, počítať a pohybovať sa v miniTrnave samostatne.

Na začiatku sa prihlás na stanovišti s názvom Matrika a vyplň svoje údaje v Preukaze občana miniTrnavy, ktorý od nás dostaneš. Týmto sa staneš miniTrnavčanom – vitaj v našej hre!

Preukaz je tvoj dôležitý osobný dokument, preto si naň dávaj pozor. Pri jeho strate sa platí poplatok za vydanie náhradného preukazu (v špeciálnej miniTrnavskej mene – trnkách, ktoré si v hre zarobíš).
Nezabudni si preukaz so sebou priniesť zakaždým, keď prídeš do miniTrnavy. Na Matrike ti doň dajú pečiatku platnú na daný deň, bez ktorej sa nebudeš môcť zamestnať, ani si dať vyplatiť peniaze.

Do hry sa dá zapojiť niekoľkými spôsobmi:

 • Môžeš pracovať na ktoromkoľvek stanovišti, ktoré si vyberieš, a vyskúšaš si tak rôzne profesie ako v ozajstnom meste. Môžeš aj študovať na miniTrnavskej Univerzite – v oboch prípadoch si tým zarábaš herné peniaze.
 • Zarobené herné peniaze môžeš utrácať pri nakupovaní, športových a kultúrnych aktivitách a pri ďalších službách, ktoré miniTrnava ponúka.
 • Ak práve nemáš chuť pracovať či študovať, môžeš sa v meste detí poprechádzať a spoznávať jeho zákutia i nových kamarátov.
   

2.    Zamestnanie

Za štúdium i prácu si zarábaš herné peniaze – trnky (miniTRNavské KorunY). Hodinová mzda je 80 trniek a je rovnaká pre všetky deti a povolania vrátane štúdia. Zo mzdy sa platí mestská daň vo výške 25 %. Výšku tvojej výplaty ti vypočíta sekretariát stanovišťa, na ktorom budeš pracovať, a vyplatia ti ju v Banke.
Môžeš pracovať na ktoromkoľvek stanovišti, ktoré ťa zaujme. Niektoré z povolaní si však vyžadujú splnenie špeciálnych podmienok, o ktorých informuje Úrad práce, resp. konkrétne stanovište.

Ak chceš pracovať, na Úrade práce dostaneš pracovnú kartu. Pracovná karta obsahuje názov stanovišťa a pracovnej pozície a meno dospelého vedúceho, u ktorého sa treba prihlásiť.
Na sekretariáte príslušného stanovišťa odovzdaj pracovnú kartu spolu so svojím Preukazom občana miniTrnavy a môžeš začať pracovať. Všetko potrebné ti vysvetlí vedúci stanovišťa.
Aby si dostal svoju výplatu, musíš odpracovať aspoň 30 minút. Ako dlho chceš pracovať, si určuješ sám. 15 minút pred ukončením práce však svoj zamýšľaný odchod oznám na sekretariáte stanovišťa, aby ti stihli pripraviť doklady.
Po ukončení práce na sekretariáte dostaneš výplatný šek, pracovnú kartu a svoj preukaz. Výplatný šek a pracovnú kartu zanes do Banky, kde ti mzdu vyplatia v trnkách. Výplatný šek má platnosť 30 minút a potom prepadá.


3.    Štúdium a kurzy

Študovať i prednášať môže na Univerzite každý miniTrnavčan. Ak ťa zaujme niektorá z aktuálne otvorených prednášok, či máš záujem získať akademický titul, potrebné informácie ti poskytne študijné oddelenie. Štúdiom si zarábaš peniaze, ako keby si pracoval. Po skončení štúdia či prednášania dostaneš na študijnom oddelení naspäť svoj preukaz spolu s výplatným šekom.
Univerzita okrem toho ponúka aj kurzy, ktoré môžeš potrebovať pri práci na niektorých stanovištiach.


4.    Mestská politika a voľby

MiniTrnavu spravuje starosta a mestská rada, ktorých volia občania miniTrnavy. Volebné právo má každý, kto má platný Preukaz občana miniTrnavy. Voľby sa riadia volebným poriadkom, bližšie informácie zverejní miniTrnavská Radnica. 


5.    Podniky a obchody

Všetky podniky v miniTrnave patria mestu. Ich príjmy sú príjmami mesta a mesto im môže udeliť dotáciu. Výšku dotácie schvaľuje mestská rada.


6.    Ľudia v miniTrnave

 • občania – deti vo veku od 8 do 15 rokov
 • vedúci stanovíšť – spolupracovníci vo veku nad 17 rokov
 • dobrovoľníci – spolupracovníci vo veku nad 15 rokov
 • rodičia a návštevníci – záujemcovia, ktorí si chcú obzrieť jednotlivé stanovištia, sú v miniTrnave vítaní, avšak len na obmedzenú dobu. Pri vstupe je potrebné požiadať na Matrike o 30-minútové návštevnícke vízum, ktoré držiteľa oprávňuje navštíviť jednotlivé stanovištia na hernej ploche a v okolitých priestoroch hry. Dobu jeho platnosti kontroluje Mestská hliadka. Každý návštevník môže získať maximálne jedno 30-minútové vízum za deň. Pre tých, ktorí si želajú pozorovať život v meste detí na dlhšiu dobu, je vyhradená Návštevnícka zóna, odkiaľ je výhľad na hernú plochu.
  Návštevník môže sledovať chod jednotlivých stanovíšť a život v miniTrnave, avšak nesmie zasahovať do hry. V prípade porušenia pravidiel bude požiadaný, aby opustil priestory hry.
 • VIP hostia – prednášajúci, oficiálne delegácie a návštevy majú do miniTrnavy možnosť vstúpiť na časovo neobmedzené vízum.
 • médiá – novinárom je umožnený vstup na novinárske vízum bez obmedzenia času.

7.    Jedlo a pitie

Celodenná strava zabezpečená nebude. Návštevníkom odporúčame priniesť si vlastné zásoby a fľašku s vodou, ktorú si môžu dopĺňať priamo na mieste. Drobné občerstvenie v obmedzenom množstve si budú môcť miniTrnavčania kúpiť za herné peniaze na stanovišti Stravovanie Papajko.
Na stanovištiach je zakázané jesť, občerstviť sa bude možné v priestore vyhradenom na tento účel.


8.    Život v miniTrnave, občianske povinnosti a porušenie pravidiel

MiniTrnava je v prvom rade zábava. Spoločne sa hráme na mesto a trávime spolu dni v príjemnom, bezpečnom a priateľskom prostredí. Od občanov miniTrnavy sa očakáva, že sa správajú férovo a nekonfliktne a podľa svojich možností si vzájomne pomáhajú.
V miniTrnave triedime odpad, sme ohľaduplní k životnému prostrediu a dbáme na poriadok a čistotu. Za pokojný priebeh hry je zodpovedný každý občan.
Rozpory v miniTrnave sú riešené bez použitia násilia. Porušenie herných pravidiel i prípadné občianske spory rieši Mestská hliadka v spolupráci s vedúcimi stanovíšť.
Ďalšie pravidlá, zákony a vyhlášky ohľadne fungovania miniTrnavy schvaľuje vedenie mesta, aktualizujú sa v priebehu hry a sú zverejnené na Radnici.
 


UPOZORNENIE PRE RODIČOV:

Po vstupe vášho dieťaťa do hry zaň organizátor NEPREBERÁ zodpovednosť. Pohyb dieťaťa v miniTrnave a jeho odchod z herného areálu nie sú kontrolované.

Dieťaťu dajte fotokópiu karty poistenca a vaše telefónne číslo. Dohodnite si s ním vopred čas a miesto stretnutia pri odchode z miniTrnavy. Zdravotnícka pomoc bude v priestore hry zabezpečená prostredníctvom zdravotníka.

Počas miniTrnavy budú vyhotovované fotografické zábery a videozáznamy. Táto dokumentácia bude použitá na ďalšiu propagáciu miniTrnavy v tlačenej a elektronickej podobe. Ak zákonný zástupca dieťaťa nesúhlasí s vyhotovovaním fotografií a videozáznamu svojho dieťaťa, môže vzniesť námietku priamo na miniTrnave na stanovišti Matrika. Dieťa bude viditeľne označené. Organizátor podujatia nepreberá zodpovednosť za stratu označenia.

Ďakujeme vám za pochopenie a rešpektovanie pravidiel hry.