Mesto Trnava

Návrhy na udelenie ocenenia mesta

Návrhy na udelenie ocenenia mesta

Občania môžu podávať svoje návrhy na osobnosti alebo kolektívy, ktoré podľa ich názoru spĺňajú podmienky na udelenie ocenení mesta Trnava spravidla do konca roka.
Predložené návrhy prerokuje komisia pre udeľovanie ocenení a budú predložené na schválenie mestskému zastupiteľstvu.

Mesto Trnava udeľuje tieto ocenenia:

Uznanie za zásluhy o rozvoj a reprezentáciu mesta Trnava
Možno udeliť jednotlivcom i kolektívom:
- za významnú činnosť osôb, ktoré sa zaslúžili o rozvoj mesta Trnava alebo jeho mestskej časti,
- za významnú reprezentáciu mesta a mimoriadne výkony v oblasti kultúry, športu, vedy, techniky, podnikania a podobne.
[stiahnuť tlačivo]

Cena mesta Trnava
Možno udeliť jednotlivcom i kolektívom, v odôvodnených prípadoch aj cudzím štátnym príslušníkom:
- za vynikajúce tvorivé výkony,
- za významné umelecké úspechy, ktoré prispeli významným spôsobom k ďalšiemu rozvoju mesta Trnava,
- za propagáciu a zviditeľňovanie mesta Trnava doma i v zahraničí
[stiahnuť tlačivo]

Čestné občianstvo mesta Trnava
Možno udeliť:
- osobám (i cudzím štátnym príslušníkom), ktoré sa zvlášť významným spôsobom zaslúžili o mesto Trnava a jeho obyvateľov,
- osobám, ktoré sa zvlášť významným spôsobom zaslúžili o priateľstvo medzi národmi a partnerskými mestami,
- osobám, ktoré obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi tvorivými výkonmi
- možno udeliť aj in memoriam
[stiahnuť tlačivo]

Návrh na zhotovenie pamätnej tabule, busty alebo pomníka
MZ môže schváliť zhotovenie a umiestnenie pamätnej tabule, busty alebo pomníka najmä:
- za mimoriadne výkony obyvateľov Trnavy, ktoré obohatili ľudské poznanie, resp. národnú kultúru a presiahli regionálny význam
- za mimoriadne aktivity obyvateľov Trnavy, ktoré prispeli k upevneniu štátnosti a ekonomickému rastu nášho štátu
- za mimoriadne aktivity obyvateľov Trnavy v boji za mier a ľudské práva, presahujúce regionálny význam
- za mimoriadne významnú činnosť osôb alebo inštitúcií, ktoré sa zaslúžili o to, že podstatne vzrástol nadregionálny význam Trnavy
Navrhovaná osobnosť: tituly, meno, priezvisko, národnosť a pod.
[stiahnuť tlačivo]


Návrhy treba poslať spravidla do 31. decembra konkrétneho roka na adresu Primátor mesta Trnava, Hlavná 1, 917 71 Trnava
alebo elektronicky na adresu viera.hrdinova@trnava.sk.

Formuláre na podávanie návrhov sú k dispozícii v Kancelárii prvého kontaktu na Trhovej ulici 3, na referáte protokolu na radnici, Hlavná 1 a na www.trnava.sk.

Všetky podrobnosti sú aktuálne zverejňované na internetovej stránke www.trnava.sk.