Mesto Trnava

Overovacie štúdie športovo-rekreačných zón - 2013

                                                                                                                               Začiatok stránky
Trnava – Medziháj (športovo-rekreačná zóna)
Overovacia štúdia
Spracované: máj 2013
B.3/2A Návrh regulatívov – variant A
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. Textová časť [PDF - 708 kB]
B.1/1 Širšie vzťahy [PDF - 5,14 MB]
B.1/2 Komplexné urbanistické vyhodnotenie územia [PDF - 4,49 MB]
B.1/3 Technicko-priestorové aspekty [PDF - 5,31 MB]
B.1/4 Krajinno-ekologické a environmentálne zhodnotenie územia [PDF - 4,87 MB]
B.2/1 Súhrnné zhodnotenie a vymedzenie rozvojového územia [PDF - 5,64 MB]
B.3/1A Prepojenie rozvojového územia na sídelnú štruktúru - var. A [PDF - 5,49 MB]
B.3/1B Prepojenie rozvojového územia na sídelnú štruktúru - var. B [PDF - 5,45 MB]
B.3/2A Návrh regulatívov - variant A [PDF - 7,07 MB]
B.3/2B Návrh regulatívov - variant B [PDF - 6,76 MB]
B.3/3A Návrh technického vybavenia - variant A [PDF - 5,10 MB]
B.3/3B Návrh technického vybavenia - variant B [PDF - 4,96 MB]
B.3/4A Návrh krajinno-ekologických prvkov - variant A [PDF - 5,39 MB]
B.3/4B Návrh krajinno-ekologických prvkov - variant B [PDF - 5,46 MB]
B.3/5 Návrh manažmentu územia a hospodárenia vodou v území [PDF - 2,34 MB]
 

                                                                                                                               Začiatok stránky
Trnava - lesopark Štrky – obnova územia na športovo-rekreačnú zónu
Overovacia štúdia
Spracované: máj 2013
5 Návrh revitalizácie a rozvoja územia – variant A
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Textová časť [PDF - 821 kB]
1 Širšie územné vzťahy [PDF - 2,87 MB]
2 Majetkoprávne vzťahy v riešenom území [PDF - 628 kB]
3 Krajinno-ekologický prieskum [PDF - 3,09 MB]
4 Hydrologický prieskum [PDF - 694 kB]
5 Návrh revitalizácie a rozvoja územia - variant A [PDF - 15,00 MB]
6 Technická infraštruktúra [PDF - 2,20 MB]
7 Návrh revitalizácie a rozvoja územia - variant B [PDF - 13,40 MB]
8 Regulatívy v riešenom území [PDF - 1,44 MB]
Príloha 1 - Dendrologický prieskum drevín [PDF - 135 kB]
Príloha 2 - Herné a fitness prvky, Mobiliár [PDF - 729 kB]
Príloha 3 - Aglity prvky, Cyklo odpočívadlo [PDF - 1,12 MB]

 

 

 

Súvisiaci obsah

Chcete vedieť, čo je nové?