Mesto Trnava

Poradenské výchovno - vzdelávacie inštitúcie, špeciálne školy a školské zariadenia, detské domovy

Centrum detskej reči
Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
adresa: Kalinčiakova 29, 917 01 Trnava
zriaďovateľ: Mgr. Ivan Bunta
riaditeľka: PhDr. Dana Buntová
telefón: 0903 313 966
e-mail: centrum.reci@centrum.sk

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
adresa: M. Sch. Trnavského 2, 917 00 Trnava
riaditeľka: Mgr. Ivica Osvaldová
telefón: 551 4423
alokované pracovisko Jiráskova 25, Trnava
telefón: 550 3904
e-mail: oppptt@pobox.sk

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva a prevencie
riaditeľ: Mgr. Marcel Kubinský
adresa: Sladovnícka 22, Trnava
tel.: 0903 646 099
e-mail: kubinsky@poradna-tatry.sk

Štátna školská inšpekcia
Školské inšpekčné centrum Trnava
Adresa: Jána Bottu 4, 917 01 Trnava
riaditeľka: PaedDr. Zlatica Hagerová
telefón: 033/551 65 28, fax: 033/551 28 63
e-mail: sictt@ssiba.sk

Spojená škola
adresa: Beethovenova 27, 917 08 Trnava
riaditeľka: Mgr. Tatiana Uhríková
telefón: 533 1989
web: www.szsspptt.edu.sk
e-mail: uhrikova.tatiana@zoznam.sk

Spojená škola
adresa: Čajkovského 50, 917 08 Trnava
riaditeľka: PaedDr. Lívia Miškayová
telefón/fax: 552 1028
telefón: 535 3046
telefón: 552 1067
s organizačnými zložkami:

1. Špeciálna základná škola s materskou školou
adresa: Čajkovského 50, 917 08 Trnava
riaditeľka: PaedDr. Lívia Miškayová
telefón: 552 1067 - riaditeľka, 535 3046
web: www.spojenaskola-tt.sk
e-mail: specialnazakladnaskola@mail.t-com.sk

2. Praktická škola
adresa: Čajkovského 50, 917 08 Trnava
riaditeľka: PaedDr. Lívia Miškayová
telefón: 552 1067, 535 3046
web: www.spojenaskola-tt.sk
e-mail: specialnazakladnaskola@mail.t-com.sk

3. Základná škola pri zdravotníckom zariadení
adresa: A. Žarnova 11, 917 00 Trnava
riaditeľka: PaedDr. Lívia Miškayová
telefón: 552 1067, 535 3046
web: www.spojenaskola-tt.sk
e-mail: specialnazakladnaskola@mail.t-com.sk

Špeciálna základná škola internátna
adresa: Lomonosovova 8, 917 08 Trnava
riaditeľka: Mgr. Mária Mončeková
telefón: 550 1810 - spojovateľka
web: www.szsitrnava.sk
e-mail: szs.tt@mail.t-com.sk

Odborné učilište internátne
adresa: Lomonosova 8
riaditeľ - štatutár: Mgr. Pavol Štefák
telefón: 552 1150 - spojovateľ
mail: skola@oui.sk

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva
adresa: Čajkovského 55
riaditeľ - štatutár: PhDr. Mária Šimončičová
telefón: 552 1165
e-mail: dictrnava@stonline.sk

Denné detské sanatórium
adresa: Čajkovského 32
vedúca sanatória: Mgr. Melánia  Zvonárová
telefón: 0918 320 401
e-mail: melania.zvonarova@fntt.sk
web: http://www.fntt.sk/index.php/dennedetskesanatorium

Centrum pre deti a rodiny Trnava, Botanická 46, 917 08 Trnava
adresa: Botanická 46, 917 08 Trnava
riaditeľka: PaedDr. Martina Krchňáková
e-mail: ded.botanicka@gmail.com

Okresný úrad Trnava, Vajanského 2, 917 01 Trnava
adresa: Vajanského 2, 917 01 Trnava
prednosta: Mgr. Marta Gubrická
telefón: 555 0111 - spojovateľka
fax: 555 0161
web: www.ksutt.sk
e-mail: ksu@ksutt.sk

Tieto informácie spravuje _ovsak@trnava.sk