Občan

Pracoviská Klientskeho centra

Pracoviská Klientskeho centra a hlavné okruhy činností:

 

1. Podateľňa

 • evidencia písomností - príjem a odosielanie pošty
 • príjem sťažností, petícií a iných podaní
 • poskytovanie informácií všeobecného charakteru
 • evidencia písomností pre občanov s trvalým pobytom mesto Trnava
 • zverejňovanie oznámení, verejných vyhlášok na úradnej tabuli mesta
 • žiadosť o sprístupnenie informácie
 • žiadosť o vyhotovenie odpisu (fotokópie) zo spisov v úschove registratúrneho strediska Mesta Trnava
 • žiadosť o výpis údajov zo spisov v úschove registratúrneho strediska Mesta Trnava
 • Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám – sprístupňovanie informácií v zmysle zákona podľa požiadaviek klientov

 

2. Odbor dopravy a komunálnych služieb

 • poskytovanie informácií v oblasti dopravy, komunálnych služieb, odpadov a zelene
 • poskytovanie tlačív k žiadostiam v uvedenej oblasti, poradenstvo a pomoc pri ich vypĺňaní
 • príjem podnetov a sťažností občanov v uvedenej oblasti


Tlačivá:

 • Doprava a parkovanie
  • Žiadosť o vydanie parkovacej karty
  • Žiadosť o povolenie na vyhradenie parkovacieho miesta
  • Žiadosť o povolenie na vyhradenie parkovacieho miesta - prevoz
  • Žiadosť o určenie použitia trvalého dopravného značenia
  • Žiadosť o určenie použitia prenosného dopravného značenia
  • Žiadosť o povolenie zriadenia vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť
  • Žiadosť o povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu
  • Žiadosť o uzávierku MK
  • Žiadosť o zvláštne užívanie MK
  • Žiadosť o zvláštne užívanie MK – rozkopávkové povolenie
  • Žiadosť o rozkopávkové povolenie
  • Ohlásenie prác na odstránení poruchy
  • Písomný záväzok na odstraňovanie závad po rozkopávkach
  • Žiadosť o predĺženie termínu platnosti rozhodnutia – zvláštneho užívania komunikácie
  • Žiadosť o súhlas s užívaním verejného priestranstva
 • Podnikateľská činnosť
  • Žiadosť o zápis do evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov (SHR) podľa zákona č. 219/91 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 105/90 Zb. o súkromnom podnikaní občanov
  • Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k podnikateľskej činnosti v meste Trnava podľa §4 ods. 3 písm. d/zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
  • Žiadosť na užívanie verejného priestranstva na obchodno-komerčnú činnosť
  • Žiadosť na prenájom pozemku vo vlastníctve mesta Trnava za účelom zriadenia a prevádzkovania exteriérového sedenia
 • Prevádzková doba
  • Oznámenie prevádzkovej doby prevádzkarne
  • Ohlásenie jednorazového predĺženia prevádzkovej doby prevádzkarne z dôvodu konania neverejnej – uzavretej spoločenskej akcie
  • Oznámenie o ukončení činnosti prevádzkarne
 • Trhy, jarmok
  • Žiadosť o vydanie povolenia mesta Trnava k predaju na trhovom mieste – Vianočné trhy
  • Žiadosť o vydanie povolenia mesta Trnava k predaju na trhovom mieste – Tradičný trnavský jarmok
  • Žiadosť o vydanie povolenia mesta Trnava k predaju na trhovom mieste
 • Prihlasovanie a odhlasovanie psov
  • Priznanie k poplatku za psov
  • Čestné vyhlásenie (k odhláseniu psa)
 • Odpady
  • Žiadosť o zmenu údajov v zmysle VZN č. 225 poplatok za odpad
 • Zeleň
  • požiadavky občanov na úpravu zelene na mestskom pozemku
  • Žiadosť o rozkopávkové povolenie
  • Písomný záväzok - zeleň


3. Odbor ekonomický

 • poskytovanie informácií v oblasti vlastníctva nehnuteľností, oznámenia o nadobudnutí, predaji a darovaní nehnuteľnosti
 • príjem daňových priznaní FO a PO a poradenstvo pri vypĺňaní tlačív
 • potvrdzovanie žiadostí klientov z iných inštitúcií vo vzťahu k vlastníctvu (napr. Príspevok na bývanie)
 • príjem podnetov a sťažností občanov v uvedenej oblasti


Tlačivá:

 • Daň z nehnuteľnosti pre fyzické osoby
 • Daň z nehnuteľnosti pre právnické osoby
 • Oznámenie vzniku alebo zániku daňovej povinnosti
 • Oznámenie vzniku alebo zániku daňovej povinnosti za nevýherné hracie prístroje
 • Mesačné vyúčtovanie miestnej dane za ubytovanie

 

4. Odbor územného rozvoja a koncepcií, Odbor stavebný a životného prostredia

 • poskytovanie informácií v oblasti stavebnej činnosti, územného rozvoja a koncepcií
 • poskytovanie tlačív k žiadostiam v uvedenej oblasti , poradenstvo a pomoc pri ich vypĺňaní
 • príjem podnetov a sťažností občanov v uvedenej oblasti


EGOV - Stavebný úrad

 

Tlačivá:

 

5. Odbor organizačný a vnútornej správy

 • osvedčovanie listín a podpisov na listinách - vybavenie

Tlačivá:

 • Žiadosť o vykonanie osvedčenia podpisu
 • Čestné vyhlásenie
 • Splnomocnenie