Občan

Prenájom zasadačiek

Zásady prenájmu zasadacích miestností
Mestského zastupiteľstva a Mestskej rady mesta Trnava

Príkaz primátora mesta č. 1/2004

Mesto Trnava zriadilo v priestoroch radnice na Hlavnej ulici č. 1 zasadacie miestnosti: pre zasadnutia mestskej rady s kapacitou 23 miest a pre zasadnutia mestského zastupiteľstva s kapacitou 120 miest.
Na základe záujmu o využívanie týchto miestností ďalšími subjektami, ktorí nie sú organizačnou súčasťou mesta Trnava a na základe ústretového postoja mesta Trnava k poskytovaniu priestorov pre obyvateľov mesta, ich združenia, spolky a ostatné inštitúcie v meste povoľujem prenajímanie týchto priestorov za nasledovných podmienok:

I. Zásady prenájmu

1. Žiadateľ, ktorý má záujem o prenájom zasadačiek, požiada mesto Trnava prostredníctvom Odboru organizačného a vnútornej správy Mestského úradu v Trnave (písomne, e-mailom, príp. faxom) o prenájom zasadačky. Predloha objednávky sa nachádza v prílohe č. 1 tohto príkazu.
2. Žiadosti sa prijímajú najneskôr 15 dní pred plánovaným začiatkom podujatia, v odôvodnených prípadoch môže byť tento termín kratší, najmenej však 3 pracovné dni pred plánovaným začiatkom podujatia.
3. Súhlas na prenájom zasadačiek dáva primátor mesta potvrdením objednávky. Odbor organizačný a vnútornej správy upovedomí žiadateľa so stanoviskom primátora a zašle kópiu potvrdenej objednávky Správe mestského majetku Trnava, príspevková organizácia.
4. Žiadateľ je povinný najneskôr 3 pracovné dni pred začiatkom prenájmu upresniť dobu prenájmu, prípadne vzniesť požiadavky na ďalšie organizačno-technické zabezpečenie, či súčinnosť ďalších zamestnancov počas podujatia (šatniar, občerstvenie,...).
5. Zamestnanec Odboru organizačného a vnútornej správy zodpovedný za zabezpečenie obsluhy zasadačiek odovzdá prenajímané priestory nájomcovi najneskôr 30 minút pred začiatkom podujatia a má právo kontrolovať využívanie týchto priestorov v priebehu celého podujatia. Po ukončení podujatia zamestnanec skontroluje stav zasadacej miestnosti a jej vybavenia a po odchode nájomcu ju uzamkne. Prípadné poškodenie priestorov, či zmenu dojednaných nájomných podmienok v zmysle objednávky hlási Správe mestského majetku.
6. Konzumácia jedla a nápojov v zasadacích miestnostiach je zakázaná.

II. Nájomné

1. Nájomca je povinný uhradiť náklady za prenájom zasadacej miestnosti (na základe príkazu primátora č.24/2008) takýmto spôsobom:

Položka Cena s DPH
a) základná sadzba za prenájom zasadacej miestnosti 50,00 €/hod (1506,30 Sk)
b) výroba zvukového záznamu na MC 3,50 €/hod (105,44 Sk)
c) výroba zvukového záznamu na MD 5,00 €/hod (150,63 Sk)
d) použitie videoprojektora 3,50 €/hod (105,44 Sk)
e) použitie tlmočníckeho zariadenia 17,00 €/hod (512,14 Sk)
f) výroba videozáznamu 17,00 €/akcia (512,14 Sk)
g) refundácia mzdy zamestnanca
- počas prac. doby
- mimo prac. doby
- v sobotu a nedeľu
- v deň sviatku

4,50 €/hod (135,57 Sk)
5,50 €/hod (165,69 Sk)
7,50 €/hod (225,95 Sk)
8,50 €/hod (256,07 Sk)

 

2. Nájomca je povinný uhradiť náklady podľa bodu 1 Správe mestského majetku Trnava na základe vystavenej faktúry. V prípade požiadavky na ďalšieho zamestnanca (šatniar, občerstvenie,...) bude mu faktúrovaná tiež refundácia mzdy týchto pracovníkov. V prípade poškodenia inventáru prenajatých miestností bude nájomcovi vyčíslená vzniknutá škoda, ktorú je povinný uhradiť na základe osobitnej faktúry.

3. Žiadateľom, ktorými sú školy alebo neziskové združenia so sídlom v Trnave sa poskytuje zľava zo základnej sadzby podľa bodu 1 písm. a) vo výške 50%.

4. Z dôvodu osobitného prínosu podujatia pre mesto Trnava a jeho reprezentáciu, môže primátor mesta platenie základnej sadzby pre žiadateľa odpustiť a položky podľa bodu 1 písm. b) - e) znížiť do výšky 50%.

III. Záverečné ustanovenia

1. Týmto príkazom ruším platnosť príkazu primátora č. 13/2002.
2. Tento príkaz nadobúda účinnosť dňa 15. 2. 2004.

Trnava 12. 2. 2004
zmena príkazu primátora bola schválená dňa 21. 12. 2008 príkazom primátora mesta č. 24/2008 a účinnosť nadobudla 1. 1. 2009.

Ing. Štefan B O Š N Á K

 

Príloha č.1:
objednávka prenájmu zasadačky

Tieto informácie spravuje tomas.motovsky@trnava.sk