Mesto Trnava

Protispoločenská činnosť

Oznamovanie protispoločenskej činnosti v podmienkach mesta Trnava


Podmienky poskytovania ochrany osobám v pracovnoprávnom vzťahu alebo v inom obdobnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti upravuje zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nazývaný aj Zákon o whistleblowingu (ďalej len „zákon“). Cieľom zákona je motivácia fyzických osôb oznamovať protispoločenskú činnosť, o ktorej sa  dozvedeli v súvislosti so svojim pracovnoprávnym vzťahom alebo iným obdobným vzťahom.
 
 
Zodpovednou osobou, ktorej sa podnet oznamuje a ktorá ho prešetruje, je podľa § 10 ods. 1 zákona hlavná kontrolórka mesta Trnava:  Ing. Monika Černayová
 
Oznámenie skutočností týkajúcich sa protispoločenskej činnosti prípadne závažnej protispoločenskej činnosti možno podať v podmienkach mesta Trnava:
 
1.  Písomne:
 
na adresu: mesto Trnava
hlavná kontrolórka mesta
Hlavná 1
917 01 Trnava
 
do podateľne MsÚ alebo na sekretariáte primátora: písomné oznámenie sa podáva v uzatvorenej obálke s označením „Neotvárať – INTERNE CHRÁNENÉ – do rúk hlavnej kontrolórky mesta“
vhodením písomného oznámenia do schránky s označením „Oznámenie o protispoločenskej činnosti“, ktorá je umiestnená na Radnici, Hlavná 1, Trnava, na chodbe na 2. poschodí; schránku vyberá hlavná kontrolórka
 
2.Ústne:
 
oznamovateľ môže požiadať o osobné stretnutie
v pracovných dňoch a v pracovnom čase osobne v kancelárii hlavnej kontrolórky
hlavná kontrolórka vyhotoví zápisnicu o ústnom oznámení
 
3. E-mailom:
 
oznámenie v elektronickej podobe je možné uskutočniť zaslaním oznámenia na e-mailovú adresu kontrola@trnava.sk, ktorá je dostupná nepretržite 24 hodín denne a prístupná iba hlavnej kontrolórke
 
Oznámenie je možné podať aj anonymne.
 
Kontaktné údaje hlavnej kontrolórky mesta:
adresa pracoviska: Hlavná 1 (budova Radnice)
917 01 Trnava
2. poschodie, č. dv. R 35
telefonický kontakt: 32 36 313, 0905 816 550
e-mail:  kontrola@trnava.sk
 
Hlavná kontrolórka je povinná prijať každé oznámenie podané v zmysle zákona, preveriť ho a oznámiť oznamovateľovi výsledok preverenia do 90 dní od potvrdenia prijatia oznámenia alebo ak sa prijatie oznámenia nepotvrdilo (anonymné oznámenie), do 90 dní od uplynutia 7 dní od prijatia oznámenia.
 
Oznamovateľom je v zmysle § 2 písm. a) zákona:
 •  fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia, alebo zamestnávateľovi, za oznamovateľa sa považuje aj fyzická osoba, ktorá v dobrej viere
  • urobí oznámenie a jej pracovnoprávny vzťah alebo iný obdobný vzťah  sa skončil, ak sa dozvedela informácie o protispoločenskej činnosti počas trvania tohto pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu,
  • urobí oznámenie a jej pracovnoprávny vzťah alebo iný obdobný vzťah ešte nevznikol, ak sa dozvedela informácie o protispoločenskej činnosti počas výberového konania alebo v rámci predzmluvných vzťahov,
  • urobila oznámenie anonymne a jej totožnosť bola odhalená,
  • zverejnila informácie o protispoločenskej činnosti, ktoré sa dozvedela počas výberového konania alebo predzmluvných vzťahov a jej pracovnoprávny vzťah alebo iný obdobný vzťah ešte nevznikol alebo počas trvania pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu alebo po skončení pracovnoprávneho alebo iného obdobného vzťahu z dôvodu, že :
4a) urobila oznámenie prostredníctvom vnútorného systému preverovania oznámení a nebola oboznámená s výsledkom preverenia podľa § 10 ods. 8, alebo neboli prijaté vhodné opatrenia podľa § 10 ods. 8 a následne urobila takéto oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia a nebola v primeranej lehote oboznámená so stavom preverovania alebo s výsledkom preverenia,
 
4b) urobila oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia a nebola v primeranej lehote oboznámená so stavom preverovania alebo s výsledkom preverenia,
 
4c) je dôvodná obava, že protispoločenská činnosť môže predstavovať bezprostredné alebo zjavné ohrozenie verejného záujmu, alebo
 
4d) je dôvodná obava, že v prípade urobenia oznámenia orgánu príslušnému na prijatie oznámenia by jej hrozil postih alebo vzhľadom na konkrétne okolnosti prípadu hrozí, že orgány na prijatie oznámenia nezabezpečia nestranné a nezávislé preverenie skutočností uvedených v oznámení.
 
Oznámením je v zmysle § 2 písm. b) zákona uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s pracovnoprávnym vzťahom alebo iným obdobným vzťahom a ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti.
 
Závažnou protispoločenskou činnosťou sa podľa § 2 písm. d) zákona rozumie:
 •  trestné činy podľa § 168, § 170, § 170b, § 177, § 212, § 213, § 217, § 221, § 226, § 233a, § 237 až 240, § 243, § 243a, § 247, § 247d, § 251a, § 252 až 254, § 261 až 263, § 266 až 268, § 271, § 278a, § 283, § 299a, § 302, § 305, § 326 až 327a, § 328 až 336b, § 336d, § 348, § 352a alebo § 374 Trestného zákona,
 • trestný čin, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou dva roky,
 • správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou určenou výpočtom, alebo
 • správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 30 000 eur
S odkazom na ust. § 3 písm. b) a c) zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov možno pod pojmom protispoločenská činnosť rozumieť:
 • konanie, ktoré je trestným činom, alebo
 • konanie, ktoré je priestupkom alebo správnym deliktom, alebo
 • iné konanie, ktoré nie je priestupkom alebo iným správnym deliktom, ale pôsobí negatívne na spoločnosť (napr. diskriminácia, šikana, obťažovanie,...).
Odvetné opatrenia voči oznamovateľovi sú zakázané.
 
Zákon upravuje možnosti ochrany oznamovateľov:
 
 • § 3 zákona upravuje poskytnutie ochrany oznamovateľovi v prípade, keď podal oznámenie o závažnej protispoločenskej činnosti, ktorá je trestným činom, žiadosť o poskytnutie ochrany môže oznamovateľ podať zároveň s oznámením alebo počas trestného konania, žiadosť sa podáva prokurátorovi písomne alebo ústne do zápisnice,
 • § 5 zákona upravuje poskytnutie ochrany oznamovateľovi v prípade, ak podal oznámenie o správnom delikte správnemu orgánu, žiadosť o poskytnutie ochrany môže oznamovateľ podať zároveň s oznámením alebo počas konania o správnom delikte, žiadosť sa podáva orgánu, ktorý je príslušný na konanie o správnom delikte písomne alebo ústne do zápisnice,
 • § 12 zákona upravuje možnosť ochrany oznamovateľa, ktorá spočíva v možnosti Úradu na ochranu oznamovateľov (ďalej len „Úrad“) pozastaviť účinnosť pracovnoprávneho úkonu voči oznamovateľovi, ak je dôvodné podozrenie, že bol takýto úkon urobený v súvislosti s oznámením, oznamovateľ môže požiadať Úrad o pozastavenie účinnosti tohto pracovnoprávneho úkonu do 15 dní odo dňa, keď sa o ňom dozvede
 
Hlavná kontrolórka je povinná zachovávať mlčanlivosť o totožnosti oznamovateľa oznámenia, toho proti komu smeruje a o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedela pri prijímaní a preverovaní oznámení.
 
 
Podrobnosti pri oznamovaní a preverovaní oznámení o protispoločenskej činnosti obsahuje nasledovný dokument: Smernica, ktorou sa upravujú podrobnosti pri oznamovaní a preverovaní oznámení o protispoločenskej činnosti