Mesto Trnava

Protispoločenská činnosť

Oznamovanie protispoločenskej činnosti v podmienkach mesta Trnava


Podmienky poskytovania ochrany osobám v pracovnoprávnom vzťahu v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti upravuje zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“). Zákon priznáva možnosť poskytnutia ochrany oznamovateľom protispoločenskej činnosti pred takým konaním zo strany zamestnávateľa, ktoré by ich mohlo negatívne zasiahnuť najmä v pracovnom, prípadne osobnom alebo rodinnom živote.


Zodpovednou osobou je podľa § 10 ods. 1 zákona hlavný kontrolór:
Ing. Monika Černayová
hlavná kontrolórka mesta Trnava


Kontaktné údaje:
adresa pracoviska: Hlavná 1 (budova radnice)
917 01 Trnava
2. poschodie, č. dv. R 35
telefonický kontakt: 32 36 313, 0905 816 550
e-mail: monika.cernayova@trnava.sk, kontrola@trnava.sk


Hlavný kontrolór plní úlohy spojené s prijatím a preverovaním oznámení podaných oznamovateľmi, pričom v zmysle § 10 ods. 5 zákona je povinný prijať a preveriť každé oznámenie do 90 dní od jeho prijatia. Lehota môže byť predĺžená o ďalších 30 dní s tým, že predĺženie oznámi oznamovateľovi s uvedením dôvodov predĺženia.
Za preverenie oznámenia sa považuje aj postúpenie veci na vybavenie podľa Trestného poriadku alebo osobitných predpisov (napr. podľa zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov).


Oznamovateľom je v zmysle § 2 písm. a) zákona:
a.    fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia, Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti alebo zamestnávateľovi o skutočnostiach týkajúcich sa protispoločenskej činnosti,
b.    blízka osoba oznamovateľa, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu
1.    k tomu istému zamestnávateľovi ako oznamovateľ,
2.    k zamestnávateľovi, ktorý je závislou osobou vo vzťahu
k zamestnávateľovi oznamovateľa alebo
3.    k zamestnávateľovi, ktorý je založený alebo zriadený zamestnávateľom oznamovateľa.

Podľa § 2 písm. b) zákona oznámením je uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie alebo v súvislosti s činnosťou vo verejnom záujme a ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti,
Zákon definuje aj pojem kvalifikované oznámenie, ktoré môže prispieť alebo prispelo k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo
k usvedčeniu jej páchateľa.

S odkazom na ust. § 3 písm. b) a c) zákona č. 583/2008 Z. z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov možno pod pojmom protispoločenská činnosť rozumieť:

•    konanie, ktoré je trestným činom, alebo
•    konanie, ktoré je priestupkom alebo správnym deliktom, alebo
•    iné konanie, ktoré nie je priestupkom alebo iným správnym deliktom, ale pôsobí negatívne na spoločnosť (napr. diskriminácia, šikana, obťažovanie,...).

Závažnou protispoločenskou činnosťou sa podľa § 2 písm. d) zákona rozumie:
•    trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie podľa § 261 až 263 Trestného zákona, trestný čin machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe podľa § 266 až 268 Trestného zákona, trestné činy verejných činiteľov podľa § 326 až 327a Trestného zákona alebo trestné činy korupcie podľa § 328 až 336b Trestného zákona,
•    trestný čin, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou tri roky,
•    správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou určenou výpočtom, alebo
•    správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 30 000 eur,
Oznámenie skutočností týkajúcich sa protispoločenskej činnosti prípadne závažnej protispoločenskej činnosti možno podať v podmienkach mesta Trnava  písomne, ústne do záznamu, telefonicky alebo e-mailom:

1.    Písomne:
•    do podateľne MsÚ alebo na sekretariáte primátora v uzatvorenej obálke s označením „Hlavný kontrolór“; uzatvorená obálka bude bezodkladne postúpená na útvar hlavného kontrolóra alebo
•    vhodením písomného oznámenia do schránky s označením „Oznámenie o protispoločenskej činnosti“, ktorá je umiestnená na radnici, Hlavná ulica č. 1 Trnava, na chodbe na 2. poschodí; schránku vyberá hlavný kontrolór resp. ním poverení zamestnanci útvaru hlavného kontrolóra

2.    Ústne do záznamu:
•    v pracovných dňoch a v pracovnom čase osobne u zodpovednej osoby

3.    Telefonicky:
•    v pracovných dňoch a v pracovnom čase na telefónne čísla zodpovednej osoby: 32 36 313, 0905 816 550

4.    E-mailom:
•    oznámenie v elektronickej podobe je možné uskutočniť zaslaním oznámenia na e-mailovú adresu kontrola@trnava.sk  tento spôsob podávania oznámení je prístupný nepretržite 24 hodín denne.

Zodpovedná osoba je povinná pri preverovaní oznámení zachovávať mlčanlivosť o totožnosti zamestnanca, ktorý oznámenie podal. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť trvá aj po skončení pracovného pomeru.


 

 
Chcete vedieť, čo je nové?